Aktualizace programu regenerace MPR a MPZ MČ Praha 2 2013

V polovině června uložili zastupitelé městské části usnesením č. 229 oddělení územníhorozvoje zpracovat „Aktualizaci programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón MČ Praha 2 2013“ a předložit ji do konce roku ke schválení. Do konce července zároveň v souladu s usnesením zastupitelé podávali nové podněty na základě schválené aktualizace programu z roku 2011.export_Stránka_01_t.jpg

Dne 17. října 2013 proběhlo otevřené zasedání komise rozvoje, na kterém byl dokument „Aktualizace programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón MČ Praha 2 2013“ představen a diskutován. Zapracovány byly drobné připomínky a poté byl dokument veřejně vystaven na webových stránkách městské části k připomínkování.

Dokument byl schválen Zastupitelstvem městské části usnesením č. 267 ze dne 18. listopadu 2013

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je dotačním programem spravovaným ministerstvem kultury a vláda ČR ho vyhlásila v roce 1992. Jeho hlavním smyslem bylo a je napomoci k záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických měst. K podpoře realizace programu v jednotlivých městech mohou být vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a obcí. Stát vybrané projekty podporuje od roku 1996.

Nutnou podmínkou pro možnost přidělení státní finanční podpory na rekonstrukce kulturních památek ve správním území je právě schválený městský program regenerace. V zásadě jde o program rozvoje jako soubor opatření směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí měst.

 Městskáexport_Stránka_02_t.jpg část Praha 2 se do tohoto projektu zapojila hned v roce 1997 a v minulých letech byla na území Prahy 2 uskutečněna řada zásadních akcí, předznamenaných právě v programu regenerace. Tyto vedly k významnému zhodnocení jednotlivých objektů včetně jejich zpřístupnění a prezentace veřejnosti a obdobně tomu bylo i v případě veřejných prostranství. První program regenerace v roce 1996 pro městskou část vypracoval ateliér architekta Jana Sedláka. Rozsáhlou aktualizací dokument prošel v roce 2003, kdy byl zaměřen zejména na program revitalizace veřejných prostorů. Předchozí zpracovaná aktualizace programu regenerace z roku 2011 měla za cíl zejména s odstupem dvou volebních období zhodnotit výrazný posun v naplňování strategií a cílů regenerace území a vyhodnotit a stanovit další směry v postupu revitalizace a obnovy památkově chráněného území.

Aktualizace programu regenerace 2013 je zpracovávána v době, kdy hlavní město Praha svým zastupitelstvem rozhodlo o pořizování nového územního plánu s novými ambicemi na způsob regulací a popisu města. V současné době je schváleno zadání „Metropolitního plánu“ a aktualizace programu regenerace MČ Praha 2 2013 na tuto skutečnost reaguje. Pro městskou část je ve svém doplněném a podrobnějším zpracování užitečným shrnujícím a koncepčním dokumentem, který formuluje názor na priority městské části a její pohled na další udržitelný rozvoj svého památkově chráněného správního území. Zároveň se dokument zaměřuje na podrobnější a konkrétnější popis některých lokalit a sestavuje orientační střednědobý plán investičních akcí městské části.

Systematicky založený a dlouhodobě sledovaný postup regenerace veřejných prostorů městské části, a to jak na úrovni pravidelného rozložení intervencí po území, tak pojímající všechny charakteristické typy prostorů a řešící jejich jednotlivé i obecné problémy, tak krok za krokem zvyšuje estetickou i užitnou hodnotu území jako celku a naplňuje smysl ochrany nad rámec jednotlivých staveb, zhodnocováním území MPR a MPZ jako celku.

Pravidelně aktualizovaný program regenerace zároveň představuje také výhodu, pokud jde o účast městské části Praha 2 v každoroční soutěži o nejlepší realizaci programu regenerace. Po vítězství projektu rekonstrukce Pavilonu v Havlíčkových sadech v regionálním kole v roce 2009 městská část přidala regionální vítězství i v roce 2011 s realizovanou obnovou Grotty s romantickou částí parku.

 

Aktualizace programu regenerace MPR a MPZ městské části Praha 2 - 2013

Katalog nemovitých kulturních památek na území městské části (2013)

Zveřejněno: 25.11.2013 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout