DISKUSE... Ještě na téma PARKOVÁNÍ V PRAZE 2

Paní Klečánková vyjadřuje názor: „Pro domorodce (obyvatele Prahy 2) je parkování v dopravní špičce hotovou noční můrou. Řešení vidím v tom, že by obyvatelé Prahy 2 měli parkovací místo zaručeno Úřadem MČ Praha 2, který by i případně spravoval výběr poplatků. Nemuselo by jít o místo přímo u Vašeho domu, to ani v některých případech nejde, ale šance by tu byla. Zaparkování mimo určené místo by bylo pokutováno (dotyčný by stál na cizím parkovacím místě). Myslím, že největší ,paseku‘ v parkování dělají ti, kteří sem do centra dojíždějí obvykle za prací. Výjimky bych udělala pouze u invalidů, nebo když to vyžaduje naléhavá situace. Jsem pro 100 Kč měsíčně, ale jen za této podmínky – že obyvatel Prahy 2 má zaručeno své parkovací místo. S lidmi, kteří zde nebydlí, sice nepočítám, ale myslím, že domorodci mají přednostní právo a nějaká místa přece zbýt musí. Každá městská část by měla mít své kompetence v oblasti řešení dopravní situace na svém území. Dokáže se v problémech lépe orientovat, protože to má ,z první ruky‘.“
Reaguje vedoucí odboru dopravy Josef Gál: Podobný režim, který popisujete, je v zónách placeného stání – počet takto vyhrazených míst bude úměrný počtu vozidel tak, aby jejich majitelé měli reálnou šanci zaparkovat v blízkosti svého bydliště (sídla). Jinými slovy vznikne řidiči právní možnost zaparkovat na volném místě v určené oblasti.
Ing. Libor Krátký, zástupce starosty, dodává: Naprosto souhlasím s tím, že v otázce parkování mají být zcela preferováni rezidenti. Takové řešení, o kterém hovoříte, nabízejí zóny placeného parkování.
Ing. Pavel Soukup k problému parkování podotýká: „Důležitým faktorem, který je poněkud z jiné oblasti, ale jeho účinek na dopravu v klidu je stejně negativní, je kombinace územního plánování, památkové péče a ochrany ovzduší. Tyto velmi účinné a nepostradatelné prostředky státní moci se občas stávají paradoxně překážkou v řešení stávajících problémů, přestože byly zavedeny především k tomu, aby je řešily či jim předcházely. Jako příklad uvedu řadový bytový dům na Vinohradech, který je o dvě podlaží nižší, než okolní zástavba. Když ho chce majitel nastavit (a zakrýt tím nevzhledné oprýskané štíty sousedních objektů), musí to být dle územního plánu byty (bez možné výjimky). Nové byty musí mít dle vyhl. č. 26/1999 hl. m. Prahy parkovací stání. Tato stání nesmí být podle ÚMČ na ulici. Ve dvoře se sice parkuje od té doby, co po Praze jezdí auta, ovšem doklad o tom žádný není. Povolení parkování ve dvoře v současné době je nemožné kvůli ochraně ovzduší. Vybudovaní zastřešených garáží (ať už podzemních nebo přízemních) je nemožné nejen kvůli památkové péči, ale vzhledem k dispozičnímu řešení domu i kvůli požárně bezpečnostním předpisům. Výsledek? Buď bude dům dál chátrat, dokud nezačne přímo ohrožovat zdraví a životy obyvatel, pak nastoupí soudy… Nebo bude dům zrekonstruován ve stávajícím rozsahu, parkovací místa na dvoře budou zrušena (jinak stavební úřad dům nezkolauduje), Praha 2 tím přijde o dalších devět parkovacích míst a obyvatelé této čtvrti budou mnohem déle objíždět blok domů dokola a čekat, až se uvolní nějaké parkovací místo, a doufat, že se právě jim podaří ho ukořistit…“
Ing. arch. Helena Nováková, odbor výstavby ÚMČ Praha 2: Ke stavebnímu zákonu jsou vydávány „prováděcí vyhlášky“ – v Praze vyhláška č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze a vyhláška č. 32/1999 Sb. HMP, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schválené zastupitelstvem hlavního města na základě „společenské objednávky“. Občané mají zákonnou možnost se při projednávání vyjádřit, případně navrhnout změny územního plánu. Popisovaný problém tkví nejspíše ve finančních prostředcích, nutných pro investici bytů a garáží; může být i v zadání investora ke zpracování dokumentace, nebo v jejím návrhu. Podle ustanovení čl. 10 má být pro byty zajištěn v garážích počet stání rovný nejméně počtu bytů (pokud je potřeba stání vyšší než počet bytů; u bytů nad 100 m dvě) nebo počtu stání (pokud je potřeba stání nižší než počet bytů – garsoniér). Může být zajištěn buď na vlastním pozemku investora nebo v docházkové vzdálenosti do 500 m. Vyjádření odboru životního prostředí pro ochranu ovzduší (OŽP magistrátu) a ochrany zeleně (OŽP ÚMČ Praha 2) náleží mezi požadované doklady pro územní a stavební řízení nebo řízení o změně účelu užívání (ze dvora na parkoviště). Pokud stavebník s jejich vyjádřením nesouhlasí, musí tento nesouhlas řešit vůči příslušnému orgánu, nikoliv obviňovat jiné úřady z nezájmu nebo byrokracie. Stavební úřad povoluje na území Prahy 2 vnitroblokové, většinou zčásti zapuštěné garáže s odvětráním nad střechu hlavního objektu, kde jsou potřeby stání pro objekt řešeny převážně systémem zakladačů, např. Belgická 20, případně i se vzrostlou zelení na střeše, např. Chopinova 20, Vinohrady.
Ing. L. Krátký k tomu dodává: Co se týká parkování ve dvorech či vnitroblocích, nevím o žádném předpisu, který by to striktně zakazoval. Kdo ale vždy velmi hlasitě proti tomu protestuje, jsou obyvatelé domů kolem. Při povolování nových staveb a rekonstrukcí, a s tím spojených požadavků na parkovací místa, se stavební úřad řídí zákony a vyhláškami, a ty musíme respektovat všichni.

Zpracovala redakce

Zveřejněno: 10.12.2003 – support@publix.cz
Vytisknout