Další krok k optimalizaci školství

Jako další krok k optimalizaci školství na území MČ Praha 2 členové zastupitelstva dne 21. 10. schválili sloučení ZŠ Botičská se ZŠ Vratislavova (hlasování 23 pro, 9 proti a 1 se zdržel). Také záměr sloučit MŠ Koperníkova s MŠ Slovenská byl odsouhlasen (27 pro, 3 proti a 3 se zdrželi).
Podstatnou část jednání zastupitelstva, které trvalo více než šest hodin a skončilo až po 22. hodině, vyplnilo jednání právě o těchto bodech. Rozhodnuto bylo po dlouhé a vzrušené diskusi, které se zúčastnili rodiče dětí, děti i pedagogové dotčených organizací – na projednání jich přišlo více než 80. Pro hlouček dalších občanů, kteří se do zasedací síně již nevešli, bylo v prostorách mázhauzu připraveno ozvučovací zařízení, které přenášelo dění v sále.
V diskusi k jednotlivým bodům padlo mnoho nesouhlasných připomínek zejména ze strany rodičů dětí ze ZŠ Vratislavova, ale ucelený protinávrh na to, jak situaci obou škol řešit, na jednání předložen nebyl. Zaznělo mnoho pozměňovacích návrhů (například odložit rozhodnutí), ale přijaty byly nakonec po menší úpravě návrhy původní, které zastupitelstvu předložila Rada městské části Praha 2 a jejichž zpracovateli byli RNDr. Jan Polecha, CSc. (US – DEU), uvolněný radní pro oblast školství a PaedDr. Jana Rybínová (ODS), radní a předsedkyně komise výchovy a vzdělávání RMČ Praha 2. Předkladatelé sami navrhli doplnit usnesení o bod zavazující RMČ předložit ZMČ informaci o průběhu sloučení a dále přijali a rozpracovali návrh RNDr. Perlína na rozšíření usnesení o omezení pronájmu uvolněných prostor jen pro užití pro děti a mládež (J. Masaryka 31), respektive pro potřeby školství (budova Vratislavova 13). O záměru sloučení bude jednat ještě ministerstvo školství.
PaedDr. Jana Rybínová k tomu řekla: „Smyslem procesu optimalizace je nejen úspora nákladů na provoz nenaplněných škol, ale zejména zkvalitnění školství na území městské části. Jsem přesvědčena, že spojením aktivit obou zmíněných škol mohou získat právě děti, a o ty nám všem, kteří jsme se na přípravě projektu podíleli, jde především. Tento záměr má ale jednu zásadní podmínku – může být úspěšně realizován pouze za podpory rodičů, pedagogů a vedení obou škol.“

Text a foto: MBr

Zveřejněno: 03.11.2003 – support@publix.cz
Vytisknout