Dotační Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je dotačním programem Ministerstva kultury, ze kterého mohou čerpat finanční prostředky vlastníci kulturních nemovitých památek nacházejících se na území památkové rezervace nebo památkové zóny. Vlastníky mohou být fyzické či právnické osoby či církve.

Praha 2 jako centrální městská část je jednak součástí Pražské památkové rezervace (Nové Město, Vyšehrad), jednak dvou městských památkových zón (Vinohrady, Žižkov, Vršovice a Nusle).

V rámci Programu je možné získat finanční příspěvek na stavební obnovu a restaurování kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, především na náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. Příspěvky poskytované z tohoto programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy.

Vlastníci nemovitosti – nemovité kulturní památky v Pražské památkové rezervaci nebo městské památkové zóně – mohou do konce října požádat o zařazení do Anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ), kontaktní osobou je Ing. Sylvie Hájková, oddělení územního rozvoje, odbor dopravy a územního rozvoje, tel.: 236 044 144, sylvie.hajkova@praha2.cz.

Povinnými přílohami žádosti je závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP k obnově kulturní památky, stavební povolení nebo ohlášení stavebních prací, fotodokumentace současného stavu kulturní památky a u akcí obnovy s plánovanou výší investice nad 1 mil. Kč položkový rozpočet.

Další informace, podmínky, metodické pokyny a zásady Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury, viz:
https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html
Zveřejněno: 09.09.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout