Granty proti drogám a kriminalitě

Městská část Praha 2 vyhlásila výběrové řízení na realizátory Programu prevence drogových závislostí a kriminality na místní úrovni pro období roku 2005 až I. čtvrtletí 2006. Programy jsou zaměřeny jednak na prevenci drogových závislostí, jednak na prevenci kriminality. Vyhlášená témata jsou v souladu s prioritami městské části v této oblasti.
Projekty se musí týkat obyvatel Prahy 2 a mohou je podávat fyzické i právnické osoby, které jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.
A) Program prevence drogových závislostí: Specifická primární prevence (systém komplexní a dlouhodobé primární prevence na všech úrovních škol a školských zařízení; Sekundární prevence (včasná diagnostika, intervence a poradenství, programy pro již zasaženou populaci); Terciární prevence (Harm Reduction – výměnné programy, terénní programy) a Další projekty, které vhodně doplňují systém péče o osoby ohrožené drogovou závislostí. B) Program prevence kriminality: Primární sociální prevence (specifické osvětové programy zaměřené na zvyšování právního vědomí – školní mládež, pedagogicko - psychologické poradenství, rodinné poradenství, podpora volnočasových aktivit); Sekundární sociální prevence (specifické programy sociální prevence s příslušníky subkultur – alternativa, grafiti, služby sociální pomoci – krizová centra, intervence v rodinách, péče o děti a mládež opouštějící ústavní zařízení, služby a poradenství pro osoby bez domova); Terciární sociální prevence (práce s pachateli trestné činnosti, kterým byl uložen alternativní trest, projekty a činnosti na pomoc obětem trestné činnosti); Situační prevence (projekty a činnosti směřující k minimalizaci prostoru pro páchání trestné činnosti – např. systémy zabezpečení objektů; projekty zaměřené na zvyšování informovanosti občanů – zejména mládeže, dětí a seniorů v otázce možnosti ochrany před různými typy kriminality).
Formuláře, podrobné informace k zadání a zpracování projektů poskytují: pro témata skupiny A protidrogový koordinátor Hana Šatalová, DiS, Korunní 15, Praha 2, tel./fax/záznamník: 236 044 143, elektronická adresa: satalovah@p2.mepnet.cz a pro témata skupiny B vedoucí odd. krizového řízení a prevence kriminality Ing. Hynek Svoboda, Karlovo nám. 8, tel./fax/záznamník: 236 044 235, e - mail: svobodah@p2.mepnet.cz. Projekty přijímá do 30. září (do 12:00) centrální podatelna ÚMČ, Karlovo nám. 8. Formuláře jsou k dispozici rovněž na www.praha2.cz nebo v informační kanceláři ÚMČ, Karlovo nám. 8.

Celoměstské granty
Rada hlavního města schválila mj. témata grantových programů v oblasti prevence kriminality pro rok 2005: Projekty přijímá od 1. do 31. října hlavní podatelna MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1. Další informace a formuláře žádostí o grant v odd. prevence kriminality hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2 nebo na www.praha-mesto.cz/Úřední deska.

van

Zveřejněno: 20.09.2004 – support@publix.cz
Vytisknout