Hospodaření s byty ve správě městské části v roce 2003

Bývá dobrým zvykem po uplynutí určitého období bilancovat. I městská část Praha 2 tak činí. Jednoho takového bilancování, které určitě vzbudí váš zájem, se týkají i tyto řádky. Jako zdroj pro jejich napsání mi posloužila statistika zpracovaná bytovým oddělením majetkového odboru, která se týká hospodaření s byty v roce 2003. Než se do nich začtete, uvědomte si, prosím, že proces uvolňování bytů a projednávání jednotlivých žádostí se přelévá z jednoho roku do druhého, takže pokud se vám bude zdát, že čísla spolu navzájem nekorespondují, není to chyba.
Městská část Praha 2 hospodaří s 5182 byty. Z toho je 237 bytů v domech, kde je městská část spoluvlastníkem a 12 bytů je školnických. Co do dispozice převažují byty 1 + 1 a 1 + 2. Zhruba 50 % bytů odpovídá tzv. I. kategorii. V průběhu roku 2003 se uvolnilo 110 bytů, velkou většinu z nich tvořily byty 1 + 1 a 0 + 1. Zpracováno bylo celkem 243 žádostí, z nichž 76 bylo uspokojeno, 92 zamítnuto a 75 je dosud v řízení. Nových žádostí, podaných v roce 2003, bylo 149. Platné nájemní smlouvy jsou z 90 % uzavřeny na dobu neurčitou za tzv. regulovaný nájem; jsou to zejména smlouvy staršího data, převzaté po ONV nebo vzniklé např. přechodem nájmu bytu nebo výměnou. Zbytek jsou nájemní smlouvy uzavřené za smluvní, chcete-li tržní nájemné a dohody o přístřeší; ty bývají většinou uzavírány na dobu určitou s možností prodloužení, pokud nájemce užívá byt řádně, v souladu s nájemní smlouvou a není v prodlení s platbami nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. Ne všichni nájemníci se však takto odpovědně chovají. Proto byla městská část nucena podat jen v roce 2003 celkem 41 žalob, 25 z nich bylo na přivolení k výpovědi z nájmu bytu a 16 na vyklizení z důvodů neoprávněného užívání bytů. Ve stejném roce bylo soudem rozhodnuto 39 žalob (podotýkám, že se jedná většinou o žaloby z předchozích let), ve 20 z nich byla městská část úspěšná, šest bylo rozhodnuto v neprospěch městské části a ve 13 případech bylo řízení zastaveno. Exekucí vystěhováním se v roce 2003 uskutečnilo devět.
Pro úplnost se ještě musím zmínit o žádostech o výměnu bytu: těch bylo v roce 2003 podáno celkem 63. Z žádostí projednaných v tomto roce bylo 34 schváleno, 29 zamítnuto, ve čtyřech případech účastníci od výměny odstoupili, osm žádostí je dosud v řízení.
Posledním typem žádostí, kterými se bytové oddělení majetkového odboru zabývá, jsou žádosti o přechod nájmu bytu. V uplynulém roce jich obdrželo 124. Z projednávaných žádostí bylo 67 schváleno, 27 zamítnuto s následnou žalobou, jedna stornována a 24 jich je dosud v řízení.
Závěrem bych ráda zdůraznila, že bytové oddělení nemá ohledně pronájmu bytů žádnou rozhodovací pravomoc, všechny žádosti jsou projednávány bytovou komisí rady městské části, rada jediná může žádostem vyhovět nebo je zamítnout. Vždy se tak děje jejím usnesením.


Mgr. Jarmila Cechnerová, zástupkyně starosty (ODS)

Zveřejněno: 21.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout