Hospodaření s prostř. HČ k 31. 12. 2003 (v tis.Kč)

Plán   Skutečnost    Plnění   
   2003   2003    v %   
Výnosy               
tržby z pronájmu:               
byty   121 000   138 022   114,07   
nebyty    166 000   170 921   102,96   
pozemky   400   322   80,50   
ostatní    2 000   1 896   94,80   
celkem   289 400   311 162   107,52   
pokuty z prodlení   0   84   0,00   
úroky   6 000   4 083   68,05   
ostatní výnosy a přefakturace škol   12 000   11 451   95,43   
daň z příjmu   0   -13 622   0,00   
celkem    18 000   1 996   11,09   
tržby z prodeje DHM a DNHM (prodej domů)   10 000   7 099   70,99   
výnosy z dlouhodobého finančního majetku   0   1 433   0,00   
zúčt. opravných položek   0   2 766   0,00   
celkem   10 000   11 298   112,98   
Celkem výnosy   317 400   324 456   102,22   
           
Náklady               
spotřeba materiálu a energií   900   1 114   123,78   
opravy a udržování domů přes MČ    108 843   87 014   79,94   
opravy škol přes MČ   12 830   8 350   65,08   
opravy a udržování domů přes správce   60 000   79 590   132,65   
celkem    181 673   174 954   96,30   
cestovné   0   3   0,00   
služby   7 200   10 472   145,44   
celkem    7 200   10 472   145,44   
mzdové náklady   14 562   11 478   78,82   
celkem    14 562   11 478   78,82   
daně a popl., předpis daně   0   742   0,00   
celkem    2 000   742   37,10   
energetické audity   2 500   0   0,00   
odpisy nedobytných pohledávek    1 000   1 049   104,90   
splnění podm. 50 % invest. u prod. domů   26 000   4 998   19,22   
ost. náklady    2 000   5 908   295,40   
úplata správce   36 000   37 447   104,02   
celkem    67 500   49 402   73,19   
odpisy IM, zůstatkové ceny   37 000   39 198   105,94   
opravné položky   0   6 773   0,00   
celkem   37 000   45 971   124,25   
Celkem náklady   310 835   294 136   94,63   
Hospodářský výsledek   6 565   30 319   461,83


Zveřejněno: 20.09.2004 – support@publix.cz
Vytisknout