Hospodaření s prostředky hospodářské činnosti v r. 2002 (v tis. Kč)

Plán leden až prosinec

Skutečnost leden až prosinec

   Výnosy   Plán   Skutečnost    Skutečnost
   pro položku   v účt. skupině
602   tržby z pronájmu:           
   byty   116 000   131 411   
   nebyty    170 000   169 845   
   pozemky   400   317   
   ostatní (penále)   0   2 779   
   tržby celkem   286 400   304 352   304 352
644   úroky       0   
649   ostatní výnosy   25 000   26 426   
   celkem    25 000   26 426   26 426
651   tržby z prodeje DHM a DNHM (prodej domů)   25 000   26 610   
652   výnosy z dlouhodobého finančního majetku   0   153   
659   zúčt. opravných položek   0   9 501   
   celkem   25 000   36 265   36 265
   Celkem výnosy   336 400       367 042
   

   Náklady   Plán   Skutečnost    Skutečnost
   pro položku   v účt. skupině
501,2,3   spotřeba mater. a energ.   700   800   800
511   opravy a udržování domů přes MČ    136 110   153 769   
   opravy a udržování domů přes správce   80 000   81 289   
   opravy škol   23 874   29 835   
   opravy a udržování celkem za r. 2002   239 984   264 893   
518   služby   0   8 604   
   celkem    239 984   273 497   273 497
538   daně a popl.       1 122   
   daň z nemovitosti       0   
   celkem   2 000   1 122   1 122
541   smluvní pokuty a penalizace       0   
543   odpisy nedobytných pohledávek        12 228   
543   splnění podmínek 50 % invest. u prod. domů       263   
549   jiné ost. náklady        3 708   
549   úplata správce   42 000   38 770   
   celkem    50 000   54 968   54 968
551   odpisy DHM a DNHM   20 000   36 559   
559   opravné položky       7 982   
   celkem   20 000   44 541   44 541
   Celkem náklady   312 684   374 929   374 929   

   Hospodářský výsledek zisk 23 716 ztráta -7 886

Zveřejněno: 11.08.2003 – support@publix.cz
Vytisknout