Infolinka Čistota Prahy 2 se dostala do povědomí

Kam se zvláštními odpady
Podle množství dotazů soudíme, že jste si již na tuto možnost získávání informací zvykli.
Stanoviště tříděného odpadu, jejich obsluha a úklid skládek okolo sběrných nádob je jednou z hodně diskutovaných záležitostí. Nádoby na tříděný odpad umístěné na komunikacích mohou využívat pouze občané (podnikatel jen se souhlasem Magistrátu hl. m. Prahy a za úhradu). Takže ještě jednou… Podnikatelé (fyzické i právnické osoby) mají mít uzavřenu vlastní smlouvu se svozovou společností na likvidaci svého odpadu – směsného i tříděného.
Na tato stanoviště tříděného odpadu nepatří nábytek, lednice, televize ani směsný odpad. Tento odpad musíme následně likvidovat jako černé skládky a stojí nás peníze, které bychom mohli využít smysluplněji.
Máte-li připomínky k nedostatečné frekvenci vývozu, volejte naši infolinku.
Objemný odpad – harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území Prahy 2 je vyvěšen každý měsíc na úřední desce odboru životního prostředí na budově ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, uveřejněn v Novinách Prahy 2 a na internetových stránkách firmy Komwag, a. s.: www.komwag.cz. Seznam sběrných dvorů, kde lze tento odpad rovněž odevzdat zdarma, je k dispozici na www.praha2.cz. Pro ty z vás, kteří nemají možnost prohlédnout si internetové stránky, uvádíme adresy sběrných dvorů: Praha 8 – Voctářova ul. (tel.: ), Praha 6 – Proboštská 1 (tel.: ), Praha 12 – Modřany, Kolarovova ul. (tel.: ), Horní Počernice – Chvalkovická 3 (tel.: ). Všechny sběrné dvory mají otevřeno v pracovních dnech od 8:30 do 18:00 (v zimním období do 17:00), v sobotu od 8:30 do 15:00. Od 1. 4. je v provozu nový sběrný dvůr v Praze 4 na Spořilově – Zakrytá ul., nedaleko depa metra (tel.: ).
Lednice, televize a pneumatiky – místo na chodník nebo na stanoviště tříděného odpadu tento odpad raději odevzdejte zdarma v areálu Komwagu v Perucké 4, nebo do jiného sběrného dvora.
Likvidace psích exkrementů – to je v naší městské části často diskutované téma. Takže vážení pejskaři, příroda je sice mocná čarodějka, ale ne zase tak moc, aby zpracovala takové množství psích exkrementů v zeleni v parcích i na zelených pásech u chodníků. Procházka parkem nebo takto znečištěnou ulicí nemusí být pro všechny radostná, spíše naopak. Přitom vynakládáme nemalé finanční prostředky na obsluhu odpadkových košů, určených na likvidaci psích výkalů, na dostatečné doplňování sáčků, na provoz motorky s vysavačem i na ruční a strojní čištění parků a chodníků. Mnohdy můžete vidět i skupiny brigádníků, většinou vysokoškolských studentů, nebo „hříšníků“, kteří si takto odpykávají trest formou náhradních prací, jak s košťaty, hráběmi a lopatami uklízejí chodníky, vozovky i parky. Svoji práci dělají důkladně a skutečně se snaží dát svěřený úsek do pořádku. Ale projděte se hodinu po skončení jejich práce po stejné ulici, a – však to znáte. Mylná je domněnka některých majitelů, že když platí poplatek za psa, zbavují se povinnosti po pejskovi uklízet, a mohou tak svobodně znečišťovat veřejná prostranství. Roční poplatek za psa zdaleka nepokryje všechny výdaje související s úklidem, obsluhou košů, doplňováním sáčků a administrativními úkony, týkajícími se evidence psů. Přitom znečišťování veřejného prostranství – ať už psími exkrementy, krmivem pro holuby a toulavé kočky nebo odpadky – je přestupkem, který může být „odměněn“ peněžitou pokutou až do výše tisíc korun.
Infolinka Čistota v Praze 2 je tu stále pro vás – tel.: .

Druh odpadu Co sem patří Co sem nepatří  Kam odkládat  Poznámka
plasty  čisté PET lahve, obaly znečištěné žluté nádoby svoz 1 x týdně
plastové sáčky chemickýmilátkami na tříděný odpad   z znečištěné obaly a minerálními oleji,
na veřejných prostranstvích
a obaly od potravin,
pěnový polystyrén,
fólie, přepravky

papír  noviny, časopisy, kartóny,  kopíráky, voskovaný papír, modré nádoby na tříděný  svoz 1 x týdně
 papírové obaly, katalogy,  papírové obaly  odpad na veřejných
 spisy, knihy bez vazby,  kombinované s plasty,  prostranstvích 
 pytle obvazy a hygienické potřeby,
 kovové sponky, vázané knihy
sklo čiré a barevné lahvové sklo žárovky, zářivky, zrcadla,  zelené nádoby na tříděný svoz 1 x měsíčně
 bez kovových uzávěrů,  skla s drátěným výpletem, odpad na veřejných
 okenní sklo bez  autoskla, skleněné nádoby prostranstvích
 drátěných výpletů znečištěné chemikáliemi
 a jinými látkami, keramika,
 porcelán a kamenina
velkoobjemový odpad skla s výpletem, odpad, který lze uložit kontejnery na objemný  plán přistavování kontejnerů 
 autoskla, nábytek, dřevo  jako tříděný, lednice, odpad, sběrné dvory a seznam sběrných dvorů
 televize, pneumatiky, v informační kanceláři ÚMČ
 domovní odpad, suť  Praha 2 a na www.praha2.cz
 (ta patří do sběrných dvorů,  
 pro Pražany 1 m3 zdarma) 
nebezpečný odpad oleje, barvy, rozpouštědla, odpad, který lze uložit  areál Komwagu Perucká 4, Komwag – v pracovních dnech
 chemie, lednice, pneumatiky, jako tříděný sběrné dvory, mobilní sběr, od 7:00 do 15:30, mobilní sběr
 akumulátory, léky,  výrobky vrátit k likvidaci v informační kanceláři ÚMČ
 baterie  výrobci nebo prodejci Praha 2 a na www.praha2.cz

Bližší informace poskytne infolinka Čistota Prahy 2 tel.: , nebo e-mail: infolinka@p2.mepnet.cz


Dana Hrachová, odbor životního prostředí

Zveřejněno: 09.04.2003 – support@publix.cz   |   Aktualizováno: 16.07.2014 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout