Informace podnikatelům

Je třeba si uvědomit, že odpovědný zástupce nemůže ukončit výkon této funkce sám tím, že učiní oznámení příslušnému živnostenskému úřadu (ŽÚ). Do této funkce je ustanovován podnikatelem, který je také ve vztahu k ŽÚ povinen všechny příslušné změny oznamovat. Každý odpovědný zástupce na sebe spolu se svým souhlasem do ustanovení do funkce bere příslušné riziko a odpovědnost. Závěrem pokládáme za nutné se zmínit o skutečnosti, která je v praxi podnikateli většinou pochopena chybně. Jde o to, že podle právní úpravy platné od 1. 3. 2001 musí být odpovědný zástupce k podnikateli v pracovně-právním vztahu s výjimkou případů, kdy jsou podnikatel a odpovědný zástupce manžely, při čemž tento pracovně-právní vztah zahrnuje nejen pracovní poměr, ale i vztahy založené dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce. Charakter tohoto úvazku by však měl být takový, aby podnikatel i odp. zástupce splnili povinnost vyplývající z § 11, odst. 1 a § 31, odst. 1 tj. odpovědnost za dodržování živnostenskoprávních předpisů a zajištění, aby se odpovědný zástupce účastnil provozování živnosti v potřebném
rozsahu. U právnických osob, kdy odpovědným zástupcem je většinou jednatel společnosti, musí být i tento jednatel a odpovědný zástupce v jedné osobě rovněž v pracovně-právním vztahu k podnikateli tj. k předmětné právnické osobě. Jmenováním jednatele nevzniká automaticky pracovně-právní vztah, vzhledem k tomu podepisuje tento jednatel smlouvu, na základě které vzniká pracovně-právní vztah i za sebe, není-li k této činnosti zmocněna jiná osoba. Někteří jednatelé poukazují na tzv. mandátní smlouvu s tím, že tato stačí a žádnou další smlouvu se společností nepotřebují. Toto tvrzení je třeba odmítnout s tím, že mandátní smlouva je obchodně-právní vztah, doklad o uzavření pracovně-právního vztahu nenahrazuje a živnostenský úřad proto musí trvat na tom, aby ze strany podnikatele a odpovědného zástupce bylo splněno příslušné ustanovení živnostenského zákona (§11, odst.1).
Při nesplnění shora uvedených povinností, uložených podnikateli i odpovědnému zástupci příslušnými ustanoveními živnostenského zákona, může živnostenský úřad tyto osoby dle živnostenského zákona sankcionovat.

Václav Zapp, vedoucí odd. inspekce

Zveřejněno: 06.12.2001 – support@publix.cz
Vytisknout