Informace podnikatelům

Dotazy a stížnosti občanů (2)
Práva spotřebitele jsou upravena zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Některá ustanovení tohoto zákona dozoruje i živnostenský odbor. Čtenářům stručně přiblížím jejich obsah, přičemž podotýkám, že nejde o přesnou citaci zákona:
– Paragraf 8 zakazuje klamání spotřebitele tj. uvádění nepravdivých, neúplných, nepřesných, nejasných, nebo přehnaných a dvojsmyslných údajů o skutečných vlastnostech výrobků, služeb nebo o úrovni nákupních podmínek. Odpovědnosti za klamání spotřebitele se nelze zprostit tím, že potřebné údaje neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel. Povinnosti majitele práv duševního vlastnictví a s tím spojenou kontrolní problematiku upravuje § 8a.
– Paragraf č. 9 ukládá prodávajícímu poskytovat spotřebiteli řádné informace o vlastnostech prodávaných výrobků nebo o charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití výrobků a o nebezpečí, vyplývajícím z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. S ohledem na povahu, způsob a dobu používání výrobku je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly poskytnuty písemně.
– Paragraf 10 ukládá prodávajícímu, že musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly viditelně a srozumitelně označeny všemi údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci a užití. Jde např. o označení výrobce nebo dovozce, údaji o hmotnosti, velikosti nebo množství, jde-li o textilní výrobky též údaji o složení materiálu (s výjimkou pro výrobky podle zvl. předpisu), jde-li o obuv též údaji o použitých materiálech (s výjimkou těch výrobků, které podle prováděcího předpisu označování nepodléhají – např. pracovní a ochranná obuv). Dále je prodávajícímu uložena povinnost seznámit spotřebitele s pravidly pro užívání věci, řídí-li se užívání návodem a nejde-li o pravidla obecně známá. Při prodeji použitých výrobků nebo výrobků s vadou nebo jiných výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou omezeny, musí prodávající na tyto skutečnosti upozornit, a to předem, zřetelně a prodávat je odděleně od ostatních výrobků. Na prodej použitého zboží se informační povinnosti vztahují pouze přiměřeně.
– Další ustanovení (§ 11) ukládá, že pokud jsou shora uvedené informace o výrobcích a návodech k jejich užívání poskytovány písemně, musí to být v českém jazyce.
– Paragraf 14 se týká povinnosti podnikatele informovat při ukončení činnosti v provozovně živnostenský úřad o tom, kde lze vypořádat případné závazky. Tím jsou míněny
např. nevyřízené reklamace. (Přijímání reklamací a s tím spojená problematika je rovněž upravena v § 19 zákona o ochraně spotřebitele, nad jehož dodržováním má dozor ČOI.)
Podrobnější informace by již přesahovaly tematický rámec tohoto článku. Pracovníci odd. inspekce živnostenského odboru jsou však připraveni zodpovědět v rámci svých kompetencí i další dotazy, které mají souvislost s uvedenou problematikou.

Václav Zapp, vedoucí odd. inspekce ŽO

Zveřejněno: 03.10.2001 – support@publix.cz
Vytisknout