K analýze oblasti školství a záměru sloučení Základní školy Slezská se Základní školou Na Smetance

Rada městské části Praha 2 na svém jednání dne 20. dubna 2004 přijala usnesení, kterým předkládá k diskusi záměr sloučení Základní školy Slezská se Základní školou Na Smetance. Tento záměr je součástí celkové analýzy školství v MČ Praha 2. Analýzu lze v současné době ještě považovat za pracovní materiál, ke kterému mají možnost se vyjádřit všichni členové rady. Přesto považuji za nutné vám, občanům, a především rodičovské veřejnosti vysvětlit důvody, které vedou k tomuto záměru.
Analýza oblasti školství MČ Praha 2 – 2004 je velmi detailním materiálem, který bude po připomínkovém řízení přijímat rada MČ; stane se tak základním stavebním kamenem pro oblast školství, jež je prioritou městské části. Materiál bude poté předložen zastupitelům a pokud ho schválí, bude přístupný i široké veřejnosti.
Důvodem pro vypracování tak detailní analýzy bylo posouzení stavu oblasti školství v Praze 2 v souvislosti se zvyšujícími se nároky na oblast financování školství při stále klesajícím počtu žáků škol, kterých je městská část Praha 2 zřizovatelem. Analýza zároveň navazuje na Koncepci školství, přijatou v roce 1999 Obvodní radou Prahy 2 – zastupitelé tehdy požádali o její doplnění. To bylo provedeno pasportizací budov škol, dále přijetím usnesení, obsahujícího stanovení standardu školních budov, a v neposlední řadě pronájmem uvolněných prostor pro gymnázium, kde se městská část podílí na studijních nákladech žáků bydlících v Praze 2.
Při vytváření tohoto materiálu jeho autorky vycházely z dlouhodobě evidovaných podkladů o školství. Obsahuje kapitoly, které jsou pro vývoj školství a docílení optimálního stavu v této oblasti zcela zásadní.
Jednou z nejpodstatnějších kapitol je pak posouzení kapacity především základních škol, z níž vyplývá, že volná kapacita při zachování stávající vybavenosti je 714 míst, z toho zhruba 600 v oblasti vinohradských škol. Při stanovení volné kapacity spolupracovaly autorky se všemi řediteli škol, kteří měli možnost se k materiálu bez omezení vyjádřit a doplnit ho dle svého uvážení.
Během přípravy analýzy paralelně pracovala i skupina pro optimalizaci, jmenovaná komisí rady městské části pro výchovu a vzdělávání. Tato skupina při posouzení celkové situace konstatovala nutnost pokračování optimalizačního procesu a výstupem z jejích jednání byl návrh sloučení ZŠ Slezská se ZŠ Na Smetance k 30. červnu 2006. Tento záměr se stal součástí analýzy a je v ní detailně rozpracován i s důvody, které vedou k záměru sloučení právě těchto škol.
Při optimalizaci je nutné dodržet základní kritéria, což je dostupnost do nástupnické školy a její volná kapacita, zároveň však kvalitní vybavenost nástupnické školy. Při zvážení těchto kritérií v oblasti vinohradských škol dostáváme odpověď na otázku, které školy jsou k případnému sloučení nejvhodnější. Základní škola Slezská je školou, která zaznamenala nejvyšší pokles žáků od roku 1990 (387 žáků). Při dodržení všech zmíněných kritérií je vhodné tuto školu sloučit se Základní školou Na Smetance. Základní škola Slezská provozuje ve svém programu rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Toto specifikum je nutné zachovat z hlediska udržení pestré nabídky vzdělávacích programů základních škol v MČ Praha 2. Vzhledem k tomu, že ředitelka nástupnického subjektu PaedDr. Hana Vítová je svou aprobací matematik – fyzik a je zároveň spoluautorkou tohoto programu v ZŠ Slezská (jako bývalá zástupkyně ředitelky právě této školy), bude mít jistě zřizovatel záruku, že tento program bude zachován a dále odborně rozvíjen. Pro přesun výuky i žáků, kteří budou mít zájem přejít do ZŠ Na Smetance, je pak velmi důležitá spolupráce zástupců městské části Praha 2 s oběma ředitelkami i s rodiči. Nutná je i spolupráce v oblasti personální, k níž jistě přispěje úzký kontakt všech i s radami škol. O záměru sloučení byla zástupci městské části jako první informována ředitelka ZŠ Slezská Mgr. Jitka Hájková. Městská část již navázala kontakt prostřednictvím setkání s radou školy i radou rodičů ZŠ Slezská, uskutečnilo se také setkání s pedagogickým sborem, kde byly detailně vysvětleny důvody, které RMČ k tomuto záměru vedou. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat a jejím výsledkem bude – v případě souhlasu ZMČ s tímto krokem – hladký průběh opatření, nepříjemného pro všechny strany, a že se nám podaří minimalizovat veškeré negativní důsledky. Základem musí být dostatečná informovanost rodičovské veřejnosti.
Výše zmíněné opatření se uskuteční tak, aby bylo v konečném důsledku dosaženo optimálního stavu školství v Praze 2 z hlediska finančního při zachování dostatečně pestré nabídky výchovně - vzdělávacích programů.
Analýzu školství pak lze i v budoucnu využívat jako základ pro průběžné hodnocení oblasti školství – jednotlivé údaje budou samozřejmě pravidelně revidovány a upravovány. Při nahlédnutí do tohoto materiálu bude pak kdykoliv možno posoudit aktuální stav školství v Praze 2, případně navrhovat další opatření.
Jednoznačným účelem vypracované analýzy je hospodárné využití školského majetku a ekonomické přerozdělování finančních prostředků na vzdělávání i provoz škol bez narušení výchovně - vzdělávacího procesu. Cílem MČ Praha 2 je vytvořit podmínky pro co nejkvalitnější výchovu a vzdělávání, zabránit rozmělňování finančních prostředků učitelům na mzdy a zároveň zvýšit aprobovanost výuky při snížení počtu škol. Součástí řízení ze strany samosprávy i státní správy pak musí být i opatření související s průběžnou efektivní kontrolou v oblasti ekonomické, majetkoprávní a personální. Tuto městská část zajišťuje svými vlastními kontrolními mechanismy i spoluprací s auditorskými firmami, které každoročně prověří činnost všech příspěvkových organizací, jimiž jsou kromě jiného i základní školy.

PaedDr. Jana Rybínová, radní, předsedkyně KVV (ODS

Zveřejněno: 10.05.2004 – support@publix.cz
Vytisknout