NÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

MČ Praha 2 oznamuje záměr pronajmout nebytové prostory
v objektu Viniční altán v Havlíčkových sadech,
katastr Vinohrady, situovaném ve veřejném parku
na pozemku parc. č. 1369, o celkové výměře 124,65 m2
s letní terasou o výměře 37 m2, účel využití vinný sklípek,
vinárna, kavárna apod., na dobu neurčitou

Požadovaná min. roční výše náj. (mimo náj. za vybavení): nabídněte
Nabídka musí obsahovat:
• roční výši nájemného v Kč (mimo nájemné za vybavení)
• přesnou specifikaci využití objektu (s vyloučením hazardních her
a erotických služeb)
• údaje o nabízejícím dokládající věrohodnost schopnosti dlouhodobě
platit nabídnutý nájem a oprávnění k provozování činnosti specifikované
jako účel nájmu
• požadovanou dobu nájmu
• vlastnoruční podpis, adresu a telefonické spojení
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je složení částky rovnající se
trojnásobku měsíčního nájemného, jako jistiny k zajištění nároků
pronajímatele vůči nájemci v případě nedodržení smluvních ujednání.

Nabídku doručte v zalepené obálce do podatelny ÚMČ Praha 2
nejpozději do 26. 8. 2004 do 15:00
Na obálce zřetelně vyznačte:
„Viniční altán v Havlíčkových sadech – NEOTVÍRAT!“

Podrobné informace na úřední desce, Karlovo nám. 8,
v informační kanceláři ÚMČ tamtéž a na www.praha2.cz.

Zveřejněno: 04.08.2004 – support@publix.cz
Vytisknout