OR se sešla na dvou řádných a jednom mimořádném jednání (8. 3.).

Mimořádném nikoliv z důvodů obsahu, ale z důvodu termínu. OR totiž na tomto jednání projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části v loňském roce a podle schválených pravidel musí být tyto výsledky zveřejněny dostatečně včas před konáním OZ, které je bude schvalovat. Již v tuto chvíli snad ale mohu konstatovat, že výsledky hospodaření jsou potěšující. Celkové příjmy dosáhly výše 317,5 mil. Kč, což je 106 % schváleného rozpočtu a téměř 105 % z rozpočtu upraveného. Celkové výdaje byly čerpány v částce 258 mil. Kč, což je bezmála 84 % z rozpočtu schváleného a 81 % z rozpočtu upraveného. Nečerpání rozpočtovaných výdajů bylo způsobeno především nízkým plněním kapitálových výdajů – nebyla zahájena II. etapa rekonstrukce parku na Karlově náměstí a rekonstrukce domu Sokolská 26. Stejně jako ke schválenému rozpočtu na tento rok se k výsledkům hospodaření za rok 99 v Novinách Prahy 2 vrátíme, k dispozici jsou samozřejmě již nyní jak na úřední desce, tak na www.praha2.cz.
Čtvrté řádné zasedání rady se uskutečnilo 17. 2. Členové rady měli na pořadu celkem 15 bodů, z toho se 4 týkaly bytové problematiky. OR kromě jiného nesouhlasila se záměrem zveřejnění dlouhodobého nájmu objektu Vozová 2c a podpořila záměr tento objekt, který byl vystavěn v rámci památných akcí „Z“ a je v dezolátním stavu, odstranit. Členové rady udělili výjimky z pravidel pro poskytování vyhrazených stání pro rok 2000 pro 5 firem a rozšířili dobu, po kterou mají tyto firmy stání vyhrazeno. Radní dále schválili další postup M. č. Praha 2 ve společnosti KOMWAG. Souhlasili se záměrem navýšení základního jmění této společnosti formou úhrady kupní ceny alikvótní části pozemků, které má v úmyslu společnost zakoupit a se zachováním 34 % podílu M. č. v této společnosti. Tento záměr byl předložen ke schválení OZ, které jej podpořilo.
Páté a poslední zasedání, o kterém vás v tomto čísle budu informovat, se sešlo 2. 3. Na pořadu bylo celkem 19 bodů, z toho 6 týkajících se bytů. OR vyslovila souhlas se záměrem zakoupení objektu Španělská 16, kde je umístěna jediná MŠ s internátním provozem na území M. č. Praha 2. Tento objekt je v současné době v majetku Českých drah a ty mají v úmyslu jej prodat. Městská část jedná s ministerstvem o odkupu za zůstatkovou účetní hodnotu. Aby byl tento záměr realizován, musí jej kromě OZ podpořit i zastupitelstvo hl. m. Praha. OR dále rozhodla o vítězi veřejné soutěže na zpracování strategického plánu. Vítěz se v případě, že bude uzavřena smlouva, zaváže ke zpracování konceptu strategického plánu do konce června 2000 a k ukončení veřejného projednávání do 30. září 2000. Finální verzi by pak M. č. měla mít k dispozici do konce listopadu. Samozřejmou součástí nejen vítězné, ale i dalších nabídek je veřejné a transparentní projednání strategického plánu s občany Prahy 2. Rada se dále zabývala zadáním regulačních plánů části Vinohrad. Rozhodla, že souběh zpracovávání strategického plánu, jako globálního plánu rozvoje území a plánu regulačního, týkajícího se více architektury města, je možný a se zadáním zpracování regulačního plánu souhlasila. Členové OR schválili poskytnutí grantů v sociální oblasti v celkové výši 1,066 mil. Kč, tento návrh bude předložen ke schválení OZ. OR také vzala na vědomí zprávu o stavu a možném rozvoji volnočasových aktivit sportovně -rekreačního charakteru a návrh systému správy a údržby hřišť na veřejných prostranstvích a návrh revitalizace těchto hřišť.

Alan Hopp, radní za ODS

Zveřejněno: 04.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout