Obvodní rada se od uzávěrky dubnového vydání

Novin Prahy 2 sešla na svém jednání celkem třikrát.
Na pořadu 8. řádného zasedání 13. 4. bylo celkem 17 bodů. Evergreenem se pomalu stává řešení tíživé situace s umístěním části ObÚ. Dalším postupným krokem je obsah schváleného návrhu usnesení, ve kterém OR souhlasí s využitím nebytových prostor v objektu Jugoslávská 20 po uplynutí nájemní smlouvy se současným nájemcem pro potřeby ObÚ M. č. Praha 2 a dále souhlasí se záměrem zadat vypracování studie předprojektové přípravy stavby na rekonstrukci a přestavbu objektů nám. Míru, Jugoslávská 20 (nebytové prostory), Jugoslávská 22 (nebytové prostory) z důvodu soustředění všech pracovišť úřadu popř. dalších územních orgánů státní správy do jednoho místa. OR dále souhlasila s použitím finančních prostředků rozpočtovaných pro r. 2000 na prevenci kriminality a prevenci proti drogám v celkovém objemu 736 000 Kč. Tato částka je určena na 13 konkrétních projektů. Peníze se rozdělovaly také při projednávání následujícího bodu, kterým byl návrh na přidělení grantů v oblasti životního prostřední. Radní souhlasili s přidělením grantů v celkové výši 300 000 Kč na 6 projektů. Jak tento návrh, tak návrh na projekty prevence kriminality byly na pořadu zasedání zastupitelstva. OR dále souhlasila se zveřejněním záměru odprodeje domu čp. 252 v Praze 2, Jana Masaryka 6 spolu se stavebním pozemkem o výměře 406 m2 a vedlejší parcelou o výměře 126 m2 . Radní také souhlasili s návrhem na uvolnění částky 100 000 Kč na poskytnutí humanitární pomoci čečenským uprchlíkům v Ingušsku a na pomoc čečenskému obyvatelstvu, které zůstalo na území Čečenské republiky, prostřednictvím společnosti „Člověk v tísni“ formou daru z finanční rezervy rady – o tomto návrhu také jednalo zastupitelstvo. OR dále projednávala Směrnici k aplikaci zákona o svobodném přístupu k informacím. Rozhodla o doplnění této směrnice o ustanovení, podle kterého v případech, kdy náklady na podání informace nepřesáhnou částku 100 Kč, nebude žadateli úhrada za poskytnutí informace účtována. V platnosti zůstává pravidlo, že v případě, kdy náklady na podání informace přesáhnou částku 500 Kč, je nutné podmínit vydání informace zaplacením úhrady předem. OR dále schválila Pravidla pro podávání plošné inzerce do Novin Prahy 2, na vlastní žádost odvolala z funkce předsedy redakční rady starostu M. Basche a novým předsedou jmenovala A. Hoppa. Radní se v dalším bodě zabývali nešťastnou situací okolo tzv. Rollocentra na Folimance a souhlasili se záměrem zadání zpracování studie a následně projektu využití prostoru parku Folimanka ke sportovně rekreačnímu účelu. Starostovi M. Baschovi OR uložila požádat Ministerstvo vnitra ČR a Magistrát hl. m. Prahy o stanovisko k možnosti demontáže U-rampy (část prostředků na stavbu tohoto objektu pocházela z grantů poskytnutých těmito institucemi) a dále projednat se Stavitelstvím Praha s r.o. možnost odstoupení od smlouvy na realizaci II. etapy Rollocentra. Radní se dále zabývali optimalizací využití budov ZŠ. K tomuto bodu přijali usnesení, o kterém se více dozvíte v informaci o jednání posledního OZ, které tento návrh projednávalo a schválilo.
Protože stanovený čas k jednání (5 hodin) 8. zasedání OR vypršel, podle pravidel jednání OR po krátké přestávce starosta M. Basch zahájil 3. mimořádné jednání OR v tomto roce. OR doporučila OZ schválit uvolnění částky 550 000 Kč na 20 grantů v oblasti mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Dále vzala na vědomí, že usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy k návrhu záměny finančních zdrojů ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2000 a novým vztahům k městským částem v oblasti dotace ze státního rozpočtu pro r. 2000, byla snížena pro M. č. Praha 2 dotace určená na sociální dávky o 500 000 Kč a souhlasila s příslušnou úpravou rozpočtu M. č. Praha 2, kterou předložila k projednání zastupitelstvu.
9. řádné zasedání proběhlo 27. 4.
Z 21 bodů, které radní projednávali, se 8 týkalo odvolání proti rozhodnutím bytové komise o přidělování bytů nebo k žádostem o výměny bytů. OR přehodnotila své rozhodnutí ze 7. schůze o zrušení speciální MŠ Na Děkance a vzniku dvou speciálních tříd v „běžných“ MŠ Na Děkance a MŠ Jana Masaryka. Rozhodla o vzniku pouze jedné speciální třídy v MŠ Na Děkance pro rok 2000/2001 a uložila předsedovi komise pro výchovu a vzdělávání Janu Polechovi, aby ve spolupráci s ředitelkou školského úřadu zjistil zájem rodičů o umístění dětí do speciálních tříd v MŠ. Rada také souhlasila se záměrem konání konkurzů na místa ředitelek MŠ, které jsou ve funkci déle než 5 let. OR dále uvolnila finanční prostředky v celkové výši 300 000 Kč na zajištění Pražských dětských olympijských her. V závěru jednání OR schválila provozní řády školních hřišť na Praze 2 a také prázdninový provoz MŠ.
Závěrem jako obvykle připomínám, že všechna usnesení a jejich přílohy jsou k dispozici na úřední desce na nám. Míru nebo na internetových stránkách Prahy 2 – www.praha2.cz.

Alan Hopp, radní za ODS

Zveřejněno: 19.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout