Péče o životní prostředí je běh na dlouhé tratě

Je opět jaro, příroda se probudila ze zimního spánku a začíná další vegetační období, během kterého nelze dělat téměř žádné zásahy do vzrostlé zeleně, ať už to jsou parky anebo stromy v ulicích. Je tedy čas, kdy je vhodné se zamyslet nad stavem životního prostředí v Praze 2, jehož je zeleň významnou součástí. Říci si, co bylo uděláno a co bude uděláno příště.
Nejdříve se podívejme na vzrostlou zeleň, která tvoří součást ulic, tj. uliční stromořadí. Jistě jste si všimli, že na mnoha místech městské části dochází k porážení starých, přežilých stromů, které jsou nahrazovány novými mladými stromky. Děje se to jednotlivě, ale i podél celých ulic. Jako příklad kompletně řešeného uličního stromořadí poslouží Ječná ulice a jedna strana Viničné ulice. Navazovat bude v tomto roce kompletní rekonstrukce stromořadí v Záhřebské ulici, která bude provedena v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a vodovodů umístěných pod povrchem Záhřebské ulice a s úpravami povrchu ulice i chodníků. Práce budou rozděleny do etap. V letošním roce budou vykáceny staré stromy, v příštím roce budou do připravených loží, tzn. rabátek, usazeny nové mladé stromky ve druhové skladbě, více odpovídající městskému prostředí zatíženému exhalacemi, tak jako ostatně i v ostatních případech náhrad stromů. V dalších letech budou řešena uliční stromořadí např. v Korunní, Moravské a Lužické a dalších ulicích, zde ale zatím pouze asanací jednotlivých stromů a ne kompletní rekonstrukcí celého stromořadí.
Dále jsou součástí životního prostředí parky, kterých máme v Praze 2 relativně hodně, a aby sloužily jako odpočinkové a zkrášlující části MČ, je třeba se jim odborně věnovat a veškerou péči také finančně zajistit. V loňském roce byla v parcích, tak jako v předchozích několika letech, prováděna údržba vzrostlé zeleně, tzn. kácení jednotlivých nemocných či přestárlých stromů a jejich náhrada novými, mladými stromky; dále pak nutné prořezy větví stromů a náletové zeleně a keřů. Spolu s tím byla spojena údržba a v některých případech rekonstrukce cest a prostranství. Rekonstrukcí prošlo nám. Míru, kterého se ale týkaly především povrchy cest a odpočinkových ploch a instalace pítek. Co se týče zeleně, hlavním počinem v parku na nám. Míru byla instalace závlahových zařízení.
Pro celkovou rekonstrukci některých parků jsou buď zpracovány nebo zadávány ke zpracování projektové podklady, přičemž k jejich realizaci dojde postupně podle množství peněz, které budou v tom kterém roce k dispozici. Pravděpodobně nejdříve dojde k rekonstrukci parku na Folimance, dále pak Bezručových a Čechových sadů a po veřejné diskusi bude zadána studie a poté projekt celkového řešení Havlíčkových sadů.
K Havlíčkovým sadům, tzv. Gröbovce, které jsou z hlediska památkové péče ne sice největší, ale památkově nejvíce chráněnou parkovou plochou v Praze 2, je asi potřeba říci více podrobností. Letos bude dokončena rekonstrukce Viničního altánu na okraji vinice a za finančního přispění společnosti CEELI, která si pronajala Gröbeho vilu, bude dokončena rekonstrukce a dostavba celkového oplocení parku. Park bude vybaven provozním řádem, podle kterého se bude na noc zavírat, a bude v něm omezen pohyb psů, pro jejichž pobíhání bude sloužit Perucká stráň nad Botičem. Gröbeho vila je pronajata o. p. s. CEELI Institut a její rekonstrukce vč. terasy je v jejich časové a finanční režii podle uzavřené nájemní smlouvy. V příštím roce musí být (vzhledem k havarijnímu stavu) rekonstruován Pavilon v horní části parku, kde ale očekáváme výrazné přispění hlavního města z peněz na údržbu památek, protože díky freskám objeveným při započaté rekonstrukci jde o ostře sledovanou národní kulturní památku, a tím o finančně velmi náročnou záležitost. Dále pak, jak jsem již uvedl, bude řešen vnitřek parku včetně umělé jeskyně a teras okolo Dolní Landhausky.
A nakonec, co se týče zeleně a parků, je potřeba zmínit letos naplánované řešení okolí sv. Štěpána a rotundy sv. Longina, kde výrazně přispěje společnost Philip Morris.
Další, neméně důležitou součástí životního prostředí, je kromě zeleně a její údržby také čistota v parcích a na ulicích, o které pojednává příspěvek RNDr. Ludmily Pavlíkové, vedoucí odboru životního prostředí, takže toto téma dnes dále nerozvíjím.
Rád bych ještě upozornil, že starost o životní prostředí v centrální městské části, jako je ta naše, je během na dlouhé tratě, který nemá nárazová jednoduchá definitivní řešení. Jako příklad možno uvést plynofikaci kotelen na pevná paliva v devadesátých letech minulého století, která stála městskou část celkově téměř 400 milionů korun. Poté došlo k výraznému zlepšení čistoty ovzduší. Postupně ale přibylo aut v ulicích a s nimi se opět čistota ovzduší zhoršila. Takže si řeknete, že to není o nic lepší. Je ale třeba si představit, jaké ovzduší bychom tu teď měli, kdyby k plynofikaci nedošlo. Anebo čistota ulic a parků v souvislosti s psími exkrementy. Zvýšil se počet košů na jejich odkládání, zintenzivnil se sběr exkrementů pomocí mechanizace, ale zvýšil se i počet psů a výsledkem je stejný stav čistoty či nečistoty – jak to kdo vidí – jako dříve. A tak je to se vším. Ale jak říká čínské přísloví: „Je lepší rozsvítit jedinou svíčku, než proklínat tmu.“
Závěrem přeji všem čtenářům hezké prožití jara a doufám, že naše parky jim v tom pomohou.

Ing. Libor Krátký, zástupce starosty (ODS)

Zveřejněno: 10.05.2004 – support@publix.cz
Vytisknout