Po delším úvodu, kdy 28 přítomných členů Obvodního zastupitelstva

M. č. Praha 2 hlasovalo o programu 11. řádného zasedání OZ, konaného 25. 4. 2000, přistoupili zastupitelé k projednávání 9 schválených bodů.
Návrhu úpravy schváleného rozpočtu M. č. Praha 2 na rok 2000 se ujal starosta M. č. Praha 2, Mgr. Basch, neboť předkladatel, předseda Finanční komise, Ing. Paluska byl ze zasedání omluven.
Vzhledem k tomu, že byl do poslední chvíle upravován státní rozpočet a došlo i ke změnám v rozpočtu hl. m. Prahy, byl tento bod zařazen také do programu zasedání OZ M. č. Praha 2. V diskusi ke změnám rozpočtu M. č. Praha 2, kde se snižují dotace státního rozpočtu na sociální dávky o 500 tis. Kč, se postupně vystřídali ing. Edl, vedoucí ekonomického odboru, RNDr. Perlín, ing. Turnovská, Mgr. Cechnerová, zástupce starosty, a další přítomní zastupitelé. Po zanesení drobné textové opravy bylo toto usnesení schváleno.
K uvolnění částky 2 448 000 Kč z prostředků Fondu rozvoje a rezerv M. č. Praha 2 uvedl předkladatel, RNDr. Karel Winkelbauer, zástupce starosty, že záměr navýšit základní jmění společnosti KOMWAG vyplynul z minulého zasedání OZ, kdy byl již tento bod schválen. V rámci diskuse zdůraznil starosta Mgr. Basch, že M. č. Praha 2 je pouze akcionářem a nikoliv vlastníkem a uvedl, že valná hromada této společnosti se bude konat 26. 5. 2000. OZ požádalo zástupce M. č. ve správní radě, aby do 14 dnů informoval zastupitele o využití projednávaných pozemků. Takto upravený návrh byl schválen. RNDr. K. Winkelbauer předložil OZ též návrh na udělení grantů v oblasti životního prostředí, který byl po diskusi, týkající se možného hlasování o jednotlivých grantech odděleně, přijat jako celek. Granty budou poskytnuty v celkové výši 240 000 Kč.
Následovalo projednávání přidělení grantů v oblasti mimoškolních aktivit dětí a mládeže, jejíchž předkladatelem byl RNDr. Polecha. Uvedl, že byly přednostně vybrány projekty, které se zaměřují na dlouhodobou činnost. V diskusi byly vzneseny připomínky (např. A. Hoppa, PhDr. Gjuriče, RNDr. Perlína a dalších), z nichž opět vyplynul požadavek hlasovat o jednotlivých grantech odděleně. Zastupitelstvo nakonec schválilo původní návrh a žadatelům byla přidělena částka v celkové výši 550 000 Kč.
Úvodní slovo k optimalizaci využití budov ZŠ pronesl starosta Mgr. M. Basch, který OZ upozornil, že dojde ke změně ve školství, a to ve vlastnických vztazích přenosem zřizovatelských funkcí na magistráty a také na městské části a dále na zrušení školských úřadů.
OZ konstatovalo, že budovy ZŠ mají v tomto roce nadbytečnou kapacitu o více než 600 míst při zadání cílového stavu 25 žáků na 1 třídu. OZ souhlasí se zachováním současného počtu ZŠ zřízených M. č. Praha 2 do konce šk. roku 2000/2001. Dále souhlasí s využitím volných kapacit budov ZŠ pro umístění dalších školských subjektů, s umístěním střední školy gymnaziálního typu a Svobodné spec. školy J. A. Komenského do budov ZŠ s tím, že ve vybraných budovách zůstane zachován i provoz ZŠ.
OZ dále souhlasí s následujícími kritérii pro výběr vhodných budov ZŠ: 1. dostupnost dalších škol v okolí vybrané školy, 2. max. rozdíl mezi počtem učeben dle stavební kapacity s aktuálním počtem kmenových tříd. Ukládá OR předložit OZ konkrétní návrh realizace tohoto usnesení a vypracovat časový harmonogram optimalizace sítě ZŠ do 30. 9. 2000.
Návrh na poskytnutí finančních darů na prevenci kriminality a prevenci proti drogám, jež předkládali OZ starosta Mgr. M. Basch společně s Mgr. J. Cechnerovou, zást. starosty, byl schválen v celkové výši 646 000 Kč.
Další návrh, předložený J. Černochovou, zást. starosty, k poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč na pomoc čečenským uprchlíkům prostřednictvím společnosti „Člověk v tísni“ byl po diskusi schválen.
K prevenci korupce a obdobných negativních jevů ve veřejné zprávě v působnosti orgánů samosprávy M. č. Praha 2, jejímž původním předkladatelem byl ing. Kraft, podal A. Hopp protinávrh: OZ ukládá OR informovat o konkrétních opatřeních, učiněných v rámci prevence korupce a obdobných negativních jevů v orgánech a organizacích v působnosti M. č. Praha 2 do 30. 9. 2000. OZ tento protinávrh A. Hoppa schválilo.
Předkladatel devátého bodu, PhDr. Lochmann, přečetl důvodovou zprávu k výzdobě obecních domů při státních svátcích. J. Černochová, zástupce starosty, seznámila OZ se současnými cenami a s počtem vlajek, které jsou v současnosti k dispozici na úřadě. Po diskusi OZ souhlasilo s návrhem Mgr. Czerného s odročením tohoto usnesení do příštího zasedání.
V závěru jednání OZ se hovořilo o podzimním zasedání MMF, o přípravách a bezpečnostním opatření. Starosta upozornil, že se koordinace činnosti připravuje v souvislosti se státní policií dle pokynů primátora.

Eva Bělíková

Zveřejněno: 19.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout