Pravda o privatizaci Americké 1

Vážení čtenáři,
protože pokládám za důležité, aby obyvatelé Městské části Praha 2 byli objektivně informováni o dění v místě jejich bydliště, musím reagovat na to, co na svých obrazovkách viděli ti z vás, kteří mají možnost sledovat program TV3 (Metropolitní deník 18. a 19. 1. 2001 „Praha 2 se musí rozloučit se zdravotnickým zařízením“) nebo se dočetli ti z vás, kteří jsou čtenáři deníku Právo (středočeské vydání 30. 1. 2001 str. 16, článek „Radní Prahy 2 obhajují podivnou privatizaci domu na Vinohradech“). V obou případech byla veřejnost nepravdivě informována o téže věci: o situaci týkající se objektu bývalých jeslí Americká 1 a přilehlých pozemků, které byly v rámci zdravotnických zařízení privatizovány komanditní společností Medika Praha.
K obsahu těchto zpráv konstatuji, že obyvatelé Prahy 2 nepřicházejí o žádné z funkčních zdravotnických zařízení (sami dobře víte, že od roku 1989, kdy byl v objektu ukončen provoz jeslí, v něm žádné zdravotnické zařízení nebylo), že radní Prahy 2 neobhajují podivnou privatizaci domu na Vinohradech. Svým usnesením č. 479 ze dne 18. 12. 2000 pouze konstatují, že Medika Praha své závazky z kupní smlouvy v celkovém rozsahu v privatizovaných objektech překračuje o provozování 18 ordinací v objektech Sokolská 35, 37 a poskytuje tak širší zdravotní péči než je její povinností, že díky postupu této společnosti nedošlo ke snížení dostupnosti zdravotní péče v Praze 2 a doporučují společnosti Medika Praha a Fondu národního majetku ČR uzavřít dodatek kupní smlouvy obsahující ustanovení, že účinnost naplnění věcného břemene provozování zdravotnictví v objektu Americká 1 se odkládá na dobu po kolaudaci stavby. Informace tiskové mluvčí Fondu národního majetku ČR o prodeji předmětných nemovitostí je nepravdivá (mám k dispozici výpis z katastru nemovitostí ze dne 29. 1. 2001, podle něhož jediným vlastníkem předmětných nemovitostí je Medika Praha, k. s.).
Skutečnost je následující: v prosinci roku 1995 uzavřela Medika Praha s Fondem národního majetku ČR na základě privatizačního projektu smlouvu o prodeji privatizovaného majetku. Předmětem smlouvy jsou mimo jiné i nemovitosti v Americké 1, kde převzala i závazek provozovat tam po dobu deseti let zdravotnické zařízení kategorie „A“, tzn. bez určení struktury a rozsahu poskytování zdravotnických služeb (nemusí se jednat o ordinace, ale např. o laboratoře nebo o jiné zdravotnické provozy). V té době nebyly předmětné nemovitosti využívány pro poskytování zdravotní péče, nebyly ani jako zdravotnické zařízení kolaudovány, byla v nich v nájmu mateřská škola - jejím zřizovatelem byla městská část Praha 2. Vzhledem k havarijnímu stavu objektu byl nákladem městské části zrekonstruován dům v ulici Jana Masaryka č. 31, kam byla mateřská škola v roce 1997 přemístěna.
Od té doby učinila Medika Praha řadu kroků k tomu, aby naplnila účel „kupní smlouvy“ a v dané lokalitě skutečně vybudovala prostory sloužící zdravotnickým účelům a odpovídající všem požadavkům hygieniků na provozování zdravotnického zařízení. Vzhledem k vysokým nákladům na rekonstrukci budovy zvolila cestu demolice současného objektu a za pomoci smluvního partnera má v úmyslu na místě dnes již zbouraného objektu Americká 1 vybudovat čtyři bytové objekty (v jednom z nich 400 m2 plochy sloužící zdravotnictví), zkultivovat a zřejmě i veřejnosti otevřít přilehlý park. V současné době byl původní, zchátralý objekt na základě pravomocného rozhodnutí odboru výstavby úřadu městské části demolován a v době, kdy je vydáno stavební rozhodnutí o výstavbě nových objektů, je stavební povolení mně ze zcela nepochopitelných důvodů napadeno právě Fondem národního majetku ČR, který tím brání naplnění smlouvy, ve které je sám smluvní stranou.
Smyslem těchto řádek není hodnocení, zda Medika Praha porušila či neporušila podmínky smlouvy, k tomu nechť se vyjádří právníci. Chtěla jsem vás jen o této věci pravdivě informovat. Můj osobní názor je, že realizací zamýšleného projektu, jak jsem se s ním seznámila, by došlo k naplnění účelu kupní smlouvy, ke zkulturnění dané lokality a nejen občané Prahy 2 by získali nové, atraktivní možnosti k bydlení i k odpočinku.

mgr. Jarmila Cechnerová (ODS), zástupce starosty m

Zveřejněno: 27.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout