Přestavba radnice přinese zásadní zlepšení služeb pro veřejnost

Již za několik týdnů bude zahájena rekonstrukce objektů Úřadu městské části Praha 2 na náměstí Míru 20 a v Jugoslávské 20 a 22. Jejím smyslem je vytvořit moderní úřad, odpovídající potřebám počátku 21. století.
Od konce 20. let, kdy byla radnice na náměstí Míru přestavěna v duchu konstruktivismu, neprošla tato budova žádnou zásadní adaptací. Kompletní přestavba a modernizace původního objektu a prostor v Jugoslávské ulici je tedy nutností – uvažovat se o ní začalo počátkem 90. let minulého století. Tehdy však městská část zdědila po bývalém režimu poměrně dost problémů, které bylo třeba co nejrychleji vyřešit. V té době si tedy stanovila jasné priority a začala investovat do oprav zanedbaného bytového fondu, do obnovy škol a školních i veřejných hřišť. Velké prostředky byly vynaloženy na údržbu a rozvoj parků, plynofikaci kotelen nebo např. na opravy chodníků, na které městská část každoročně přispívá TSK. V současné době je tak Praha 2 jednou z mála městských částí v hlavním městě, která zatím neinvestovala do zásadnější modernizace svého úřadu.
Záměr rekonstrukce
Výsledkem rekonstrukce, která bude trvat přibližně rok a půl, má být moderní úřad, odpovídající současným představám a potřebám obyvatel. O dnešním stavu objektu nelze říci, že by takovým požadavkům vyhovoval; budova a její infrastruktura jsou v téměř havarijním stavu, chybí zde bezbariérový přístup. Jednotlivé agendy nejsou soustředěny na jednom místě – městská část užívá prostory s celkovou plochou 5617 m2 ve čtyřech různých objektech: náměstí Míru 20 (3056 m2), náměstí Míru 19 – 1. a 4. patro, nyní ve výpovědi (1217 m2), Korunní 15 (783 m2) a Jugoslávská 20 (561 m2).
Co všechno se změní
Velkým přínosem přestavby bude skutečnost, že obyvatelé Prahy 2 najdou „vše pod jednou střechou“: do hlavní budovy budou přemístěny agendy z Korunní 15, budova na náměstí Míru bude propojena s prostorami v Jugoslávské 20 a 22. Projekt počítá s vytvořením bezbariérového přístupu. Zavedení nových technologií přispěje ke zkvalitnění a zrychlení služeb. Modernizace technologií také umožní využití tzv. „vzdáleného přístupu“ – lidé nebudou muset chodit na úřad tak často, mnohé agendy bude možné vyřizovat z domova.
Zahájení stavby se blíží
V současné době zpracovává dodavatel, resp. jím najatí architekti, jednotlivé profesní části projektu pro provedení stavby. Spolu s tím jsou na pravidelných schůzkách pracovní skupiny, jmenované Radou městské části Praha 2, operativně projednávány a řešeny dílčí problémy, vyskytující se v souvislosti s rozpracováním projektu pro stavební povolení do finální podoby prováděcí projektové dokumentace, podle které bude stavba realizována.
Tyto činnosti budou ukončeny do konce února 2004, kdy skončí fáze projektování a předáním staveniště dodavateli se rozběhne realizační fáze rekonstrukčních prací. V souvislosti s tím probíhá řada jednání, zejména se sousední školou o oddělení obou budov a vyřešení topných systémů tak, aby k termínu předání staveniště dodavateli (5. března 2004) byly obě budovy na sobě nezávislé. Souběžně probíhá příprava stěhování úřadu do dočasných náhradních prostor, které se uskuteční v termínu 19. – 24. února 2004.
Začátek přestavby ÚMČ Praha 2 je plánován na březen 2004; měla by být dokončena k 15. září 2005. Úředníci by se do nově zrekonstruovaných budov měli vrátit nejpozději počátkem roku 2006.
Od záměru k realizaci přestavby
Jak jsme již uvedli, zastupitelstvo schválilo záměr rekonstruovat budovy ÚMČ 25. března 2003 a rekonstrukci schválilo 6. května 2003. Autorem projektu – na základě kterého bylo vydáno stavební povolení na stavbu – je ak. arch. Jiří Javůrek. Zastupuje společnost SGL Projekt, s. r. o., se kterou městská část uzavřela mandátní smlouvu. Ta zajišťuje součinnost a kontrolu postupu prací na prováděcí dokumentaci stavby. Veřejnou soutěž, vypsanou vloni na veřejnou zakázku na rekonstrukci budov ÚMČ, vyhrál nad dalšími čtyřmi společnostmi Metrostav. Do soutěže se sice přihlásilo osm uchazečů, ale komise pro otevírání obálek s nabídkami (jmenovaná RMČ) konstatovala, že pouze pět nabídek splnilo všechna kritéria.
Obsahem předložených projektů se zabývala komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek v soutěži, jejíž členy (zástupce ministerstva pro místní rozvoj a ÚMČ Praha 2) jmenoval ministr pro místní rozvoj. Podle zákona na to má u tak rozsáhlé stavby právo. Komise pak zvolila za svého předsedu zástupce starosty Ing. L. Krátkého. Komise vydala své doporučení, které RMČ 14. října akceptovala: vybrala jako dodavatele pro rekonstrukci budov ÚMČ Praha 2 firmu Metrostav.

Ing. Libor Krátký, zástupce starosty a redakce Nov

Zveřejněno: 13.02.2004 – support@publix.cz
Vytisknout