Program protidrogové prevence... Nebrat drogy je normální


Cílem programu prevence drogových závislostí a související kriminality v MČ Praha 2 pro období 2003 – I. čtvrtletí 2004 je ve třech základních oblastech (primární, sekundární a terciální prevence) ochrana občanů před negativními důsledky drog a podpora osobního rozhodnutí narkomanů nadále abstinovat. V říjnu tento program schválila rada městské části.
V primární prevenci se MČ zaměřuje na prevenci užívání a oddálení prvního setkání dětí a mladých lidí s drogami, a proto od roku 1999 probíhají programy v mateřských školách. Na prvním stupni ZŠ je to především úkolem třídních učitelů, kteří prošli v roce 2001 tréninkem drogové prevence. Žáci druhého stupně pokračují v dlouhodobém programu: jde o interaktivní setkání dětí a dvou lektorů, kteří navštěvují dvakrát ročně třídu od šestého do devátého ročníku.
Na středních školách se tato oblast často přesouvá do prevence sekundární, protože základní postoj k problému mají studenti již vytvořen: alternativní formou je celoroční preventivní program v uzavřené skupině, nabízející orientaci ve zdravém životním stylu. Pro romské i jinak sociálně znevýhodněné děti jsou využívány bezplatné tréninky boxu ve sportovním klubu. Do místní komunity patří i ústavní výchovná zařízení – tzv. nadstavbové projekty jednotlivých organizací.
Sekundární prevence je nabídkou odpovídající, dostupné a profesionální pomoci narkomanům. Zásadní snahou je dosažení toho, aby drogu přestali užívat. Jde o pět skupin klientů: l ti, kteří chtějí na základě svého osobního rozhodnutí aktuálně svůj drogový problém řešit l děti s drogovým problémem, které v ZŠ podchytili lektoři primární prevence l klienti kurátorů pro mládež l děti a mladí lidé trávící většinu volného času neorganizovaně v ulicích městské části l komerčně sexuálně zneužívané děti a mladí lidé žijící na ulici.
Terciální prevence probíhá mezi lidmi ve stádiu méně či více pokročilé závislosti na nealkoholových drogách, kteří se pohybují na volně přístupných prostranstvích Prahy 2. Je zaměřena především na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Cílem preventivních programů je ochrana společnosti před důsledky plynoucími z rizikového a ohrožujícího chování problémových uživatelů.
V naší městské části je postupně v rámci komplexního programu prevence kriminality od roku 1999 vytvářen informační systém (Adresář sociálních služeb Prahy 2).
Ve II. etapě je v rámci tohoto programu nyní realizován projekt Komunitního centra, které bude spravovat informace v oblasti psychosociálních a společenských služeb, mapovat situaci v působení sociálních služeb a zprostředkovávat všestrannou výměnu informací; jeho součástí bude i Klub pro ohrožené děti a mládež.
Podrobnější informace u protidrogové koordinátorky MČ H. Šatalové, DiS (tel.: 222 513 382) nebo na www.praha2.cz (rubrika Problematika drog).   

van

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout