Program regenerace veřejných prostor

Na svém zasedání 23. září schválili zastupitelé MČ Praha 2 aktualizovaný program regenerace městské části Praha 2 se zaměřením na řešení úprav veřejných prostor. Dokument byl předtím projednán komisemi rozvoje, životního prostředí a dopravy. Rada městské části ho schválila 29. července.

Co jsou městské programy regenerace
Městské programy regenerace jsou souborem opatření, směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí měst – zejména památkových rezervací a městských památkových zón. Stát finančně podporuje jednotlivé projekty programu regenerace od r. 1996. Tato dokumentace je nutnou podmínkou pro možnost přidělení státní finanční podpory na jednotlivé akce, resp. rekonstrukce nemovitých kulturních památek na území městské části.
Program regenerace v Praze 2
Pro městskou část Praha 2 zpracoval Program regenerace, stanovující základní koncepci ochrany a regenerace území, v roce 1996 ateliér Ing. arch. Jana Sedláka; zároveň určil krátkodobé a dlouhodobé cíle. Program je zpracován jako analýza základních předpokladů regenerace a rozvoje území. Předpokládá podrobnější rozpracování vymezených lokalit a problémových okruhů v další etapě dokumentace.
V návaznosti na Program regenerace z roku 1996 byla v roce 2002 zpracována Aktualizace programu regenerace pro MČ Praha 2 se zaměřením na řešení úpravy vybraných veřejných prostor. Tato dokumentace podrobně rozpracovává dlouhodobé cíle regenerace stanovené již v roce 1996 a zaznamenává změny, které v území proběhly v uplynulých letech.
Zkušenosti z projednávání prvního konceptu Regulačního plánu Vinohrady I ukázaly v roce 2001 na nutnost vytvořit jednotný územně plánovací podklad pro celou městskou část. Ten měl vytvořit rámec, a tím i argumentační bázi pro potřeby městské části jakožto správce území při rozhodování o dílčích aktivitách a lokálních problémech. Z tohoto důvodu městská část v následujícím roce zadala zpracování analytické urbanistické studie se zaměřením na klasifikaci veřejných prostor; ta byla využita i jako podklad pro Aktualizaci programu regenerace městské části Praha 2. Nabízejí se zde zajímavé náměty, jak postupovat při řešení a úpravě některých městských prostor v památkově chráněném území. To je totiž rovina, kterou může městská část z velké části ovlivnit. Území Prahy 2 je jako součást Pražské památkové rezervace a Městské památkové zóny Vinohrady – Žižkov – Vršovice souborem urbanisticky hodnotných staveb, které mnohdy nejsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek. Vytvářejí však svébytné hodnotné prostředí.
Základním cílem aktualizovaného programu regenerace je snaha zlepšit prostřednictvím navrhovaných úprav veřejných prostor narušené, především obytné prostředí městské části.
Výběr prostor sleduje tři základní cíle odrážející typologii a roli řešených prostor:
• Zlepšení obytné pohody v místech, v nichž se ztratila pod vlivem silné tranzitní dopravy či enormního množství parkujících vozidel (např. Severojižní magistrála či osa Karlovo nám. – nám. Míru).
• Řešení prostor s určitým potenciálem krátkodobé městské rekreace, pobytových prostor (náměstí, zákoutí apod.). Tato místa mohou být také chápána jako centra obytných lokalit v rámci území (např. Ostrčilovo nám., spojení nábřeží resp. Jiráskovo nám. – Karlovo nám. jako alternativa pro pěší za Resslovu ul., Máchova x Varšavská).
• Kvalitativní úpravy silně komerčně atraktivních prostor, často pro území také reprezentativních (např. okolí sv. Štěpána, resp. osa Štěpánská – Lípová x Kateřinská, Francouzská).    

Text: ps, foto: len

Zveřejněno: 03.11.2003 – support@publix.cz
Vytisknout