Projekty protidrogové prevence

MČ Praha 2 vyhlašuje stejně jako v loňském roce výběrové řízení na realizátory „Programu prevence drogových závislostí a související kriminality na místní úrovni“. Své projekty mohou až do 6. září zaslat všechny subjekty realizující programy specifické proti-drogové prevence pro občany naší městské části. Na jejich základě bude zpracován „Program prevence drogových závislostí a související kriminality pro období r. 2003 až první čtvrtletí r. 2004“. Program je sestavován podle aktuálních potřeb Prahy 2 tak, aby tvořil ucelený systém péče o občany ohrožené drogovou závislostí.
Realizátoři mohou posílat své žádosti o finanční příspěvky k těmto tématům:
---specifická primární prevence
-systém komplexní a dlouhodobé primární prevence na všech úrovních škol a školských zařízení
---sekundární prevence
-včasná diagnostika, intervence a poradenství, programy pro již zasaženou populaci
---terciální prevence
-harm reduction – výměnné programy, terénní programy
---další projekty, které vhodně doplňují systém péče o osoby ohrožené drogovou závislostí
Pro r. 2002 a první čtvrtletí r. 2003 bylo na realizaci protidrogové prevence z rozpočtu MČ vyčleněno 1 381 717 korun. Z této částky bylo podpořeno široké spektrum projektů. V první řadě jsou to programy zaměřené na předcházení užívání drog, případně na oddálení prvního setkání dětí a mladých lidí s drogami. Dále jde o programy nabízející odpovídající, dostupnou a profesionální pomoc rodinám a jedincům, kteří přijdou do styku s drogami (řeší problémy spojené s jejich užíváním). V neposlední řadě pak městská část, vzhledem k vysoké koncen-traci lidí ve stadiu pokročilé závislosti na nealkoholových drogách pohybujících se na volně přístupných prostranstvích, podpořila programy zaměřené na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Další informace o výběrovém řízení (vyhlášení výběrového řízení, podmínky pro podání žádosti a formulář) naleznete na internetových stránkách Prahy 2 (rubrika Problematika drog) či v informační kanceláři úřadu. Případné další dotazy na tel.: 22 51 33 82.

Hana Šatalová, DiS, protidrogová koordinátorka

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout