Půdy se budou přestavovat na byty

MČ Praha 2 přijímá soutěžní nabídky na pronájem půdních prostor v obecních domech za účelem jejich přestavby na bytové jednotky. V prvním kole se počítá s pronájmem 14 půdních prostor určených pro vestavbu menších bytů, ještě letos bude k pronájmu nabídnuto dalších 16 půd s větší rozlohou. „V naší městské části nejsou pozemky, které by mohly sloužit k výstavbě nových bytů. Rekonstrukce starých bytů a pronájem půdních prostor jsou tedy jedinou možností, jak rozšiřovat obecní bytový fond,“ vysvětlila záměr radnice zástupkyně starosty Jana Černochová.
Soutěže se mohou zúčastnit výlučně fyzické osoby a smlouva o výstavbě bytové jednotky může být uzavřena pouze s jedním stavebníkem. Ten ponese veškeré náklady na výstavbu a tato investice se mu vrátí ve formě úlev na nájemném. Vybudované bytové jednotky mohou sloužit pouze k uspokojení bytových potřeb nájemce, jeho blízkých příbuzných nebo osob, které s ním sdílejí společnou domácnost. Po dokončení rekonstrukce a vydání kolaudačního rozhodnutí uzavře městská část s nájemcem smlouvu na dobu určitou, která bude vycházet z technického zhodnocení investice. Může tak jít o smlouvu na deset, patnáct nebo dvacet let, během jejíž platnosti nebude nájemce platit za pronájem bytu. Po uplynutí této doby má přednostní právo na další nájemní smlouvu.
Před vypsáním soutěže si městská část dala zpracovat studie předběžné využitelnosti jednotlivých půd, které mohou zájemci o rekonstrukci získat za poplatek 5000 Kč. Tyto studie obsahují nejen údaje o technickém stavu pronajímaných prostor, ale například také požadavky památkářů, s nimiž bude třeba při přestavbě počítat. Bližší informace na tel.: 22 51 01 37 (Mgr. Bureš, Mgr. Teleky). Seznam pronajímaných prostor a podrobné informace o podmínkách pronájmu jsou zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha 2 a na internetových stránkách městské části: www.praha2.cz. K dispozici jsou také v informační kanceláři Úřadu MČ v Jugoslávské 20.

len

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout