Rekonstrukce unikátní lokality

V první polovině loňského roku požádala Obvodní rada komise pro oblast rozvoje, kultury, výchovy a vzdělávání, životního prostředí a majetkovou komisi o návrh pravidel pro rekonstrukci areálu Havlíčkových sadů.
Výsledkem bylo doporučení respektovat při výběru investora a při stanovení podmínek revitalizace areálu Havlíčkových sadů následující principy:
 rekonstrukce a záměr dalšího využití areálu Havlíčkových sadů pojme areál jako jeden celek se všemi objekty včetně Gröbeho vily a všech dalších nemovitostí a architektonických prvků;
 celý areál zůstane i po rekonstrukci ve vlastnictví hl. m. Prahy a v péči městské části;
 objekty budou nadále částečně využívány veřejností;
 park bude zachován jako odpočinková zóna pro veřejnost a přístup do něho bude řízen pevným provozním řádem.
Následně Obvodní rada zastupitelstva Prahy 2 vyzvala veřejnost ke zpracování a předložení ”Ideového záměru na využití areálu Havlíčkových sadů”. Podkladovou dokumentaci si vyzvedlo 14 fyzických osob a firem. Obvodní rada posoudila 6 došlých návrhů. Pro stanovení pořadí návrhů byla stanovena kriteria:
 ucelenost návrhu;
 atraktivnost a společenská prospěšnost;
 ekonomika provozu;
 citlivost respektování výjimečnosti tohoto území.
Především s ohledem na charakteristiku areálu, jako ukázky novorenesanční architektury citlivě umístěné uprostřed bývalých městských vinic a k požadavku na výrazné vyžití areálu veřejností, nebyla v této soutěži 1. cena udělena. Následující pořadí bylo stanoveno:
2. The Ceeli Institute, Maiselova 4, Praha 1
3. Ing. arch. T. Dohnal a kol, Ječná 23, Praha 2.
Ucelenější koncepce i jen dílčí představy o dalším využívání areálu, obsažené v jednotlivých návrzích, byly východiskem pro následný krok, tj. přípravu řízení pro výběr investora. Vzhledem k předpokládanému rozsahu potřebných investic a specifičnosti lokality proběhlo počátkem letošního roku veřejné výběrové řízení k určení poradenské firmy pro projekt revitalizace areálu Havlíčkových sadů. Pro přípravu a realizaci zadavatelských činností rekonstrukce a revitalizace areálu Havlíčkových sadů jménem M. č. Praha 2 byla vybrána odborná firma B.I.R.T. Consulting s r.o.
Cílem probíhající etapy před zahájením rekonstrukce je příprava podkladů pro výběr nejvhodnějšího investora včetně návrhu zadávacích podmínek a kritérií. Dalším krokem bude vypsání a organizace výběrového řízení. Mezi povinnosti při přípravě zadávacích podkladů pro výběr investora patří: vyhodnocení námětů na využití areálu z hlediska potřeb městské části a jejích obyvatel, návrhy využití areálu ve variantách, zpracování zadávací dokumentace včetně technických a ekonomických parametrů a stanovení požadavků na garanci solventnosti budoucího investora. Dle uzavřené smlouvy s B.I.R.T. Consulting s r.o. budou výsledky činnosti při přípravě výběrového řízení předány M. č. Praha 2 do konce června tohoto roku. O harmonogramu soutěže, způsobu diskuse s veřejností a s členy zastupitelstva Vás budeme v nejbližší možné době informovat.
Věříme, že se do připravované soutěže k výběru nejvhodnějšího investora rekonstrukce a revitalizace areálu Havlíčkových sadů přihlásí co nejvíce účastníků a koncem letošního roku bude na základě podepsané smlouvy zahájena rekonstrukce parku a všech uvažovaných objektů.

Ing. Jaroslav Petrásek, radní za ODS

Zveřejněno: 19.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout