Rozpočet Městské části Praha 2 pro rok 2000

Rozpočet obce je jedním z hlavních nástrojů samosprávy, kterým ovlivňuje chod života spravované lokality. Tento nástroj jasně deklaruje, jaké záměry má reprezentace obce jak z hlediska udržení, příp. změn současného stavu, tak z hlediska investic do budoucího rozvoje obce.
Hlavní město Praha jako jediná obec České republiky nemá rozpočet, ale soustavu rozpočtů. Tato soustava se skládá z vlastního rozpočtu hl. m. Prahy a z rozpočtů padesáti sedmi městských částí, tedy i Městské části Praha 2.
Všech padesát osm dílčích rozpočtů má jednak společnou část příjmů, která je tvořena příjmy z daní a příjmy z účelových dotací ze státního rozpočtu a jednak samostatnou část příjmů, která je tvořena příjmy z hospodářské činnosti a příjmy ze správních a místních poplatků.
Ze zákona o obcích je plně v kompetenci každého z padesáti osmi zastupitelských sborů schvalovat svůj rozpočet, přičemž zastupitelstvo
hl. m. Prahy v rámci vlastního rozpočtu schvaluje společnou příjmovou část zároveň i pro všech padesát sedm městských částí. Pro rok 2000 se tak dělo formou účelově směrované dotace, která vychází z 43% podílu městských částí na daňovém výnosu.
Schvalování rozpočtové soustavy hl. m. Prahy prochází tedy určitým časovým procesem. V první fázi je schvalován vlastní rozpočet hl. m. Prahy. V návaznosti na jeho přijetí schvalují zastupitelstva městských částí své rozpočty. V konečné etapě dochází k součtu vlastního rozpočtu hl. m. Prahy a padesáti sedmi rozpočtů městských částí. Tento sumář pak tvoří konečný rozpočet hl. m. Prahy.
Dnes jsme v etapě, kdy zastupitelstvo městské části schválilo návrh rozpočtu a současně plán hospodářské činnosti pro rok 2000, v návaznosti na
schválený rozpočet hl. m. Prahy, ve kterém byla definována převážná část příjmů M. č. Praha 2.
Jak tedy rozpočet M. č. Praha 2 pro rok 2000 vypadá v číslech? Jednotlivé finanční částky jsou uváděny v tisících korunách českých.
1.Rozpočtové příjmy
1.1. Daňové příjmy - zahrnují příjmy z daní ,místních a správních poplatků, které městská část vybírá přímo na svůj účet, nebo které ji dle statutu hl. m. Prahy přímo náleží.
- správní poplatky 17 550 tis. Kč
- poplatek ze psů 1 400 tis. Kč
- poplatek za užívání veřejného prostranství 25 000 tis. Kč
- poplatek ze vstupného 1 000 tis. Kč
- poplatek z výherních hracích automatů 7 000 tis. Kč
- daň z nemovitostí 9 000 tis. Kč
Celkem 60 950 tis. Kč
1.2. Nedaňové příjmy - zahrnují příjmy z vlastní činnosti městské části, které nejsou předmětem její hospodářské činnosti a nejsou zdanitelným plněním z hlediska daně z příjmů.
- příjmy z předškolních zařízení 1 100 tis. Kč
- příjmy ze základních škol 500 tis. Kč
- příjmy ze školního stravování 4 000 tis. Kč
- příjmy z knihovny na Vinohradech 100 tis. Kč
- příjmy z pečovatelské služby OÚSS 5 100 tis. Kč
- příjmy z jeslí OÚSS 500 tis. Kč
- příjmy z činnosti místní správy 500 tis. Kč
- příjmy z úroků 4 000 tis. Kč
Celkem 15 800 tis. Kč
1.3. Kapitálové příjmy - zahrnují příjmy z prodeje majetku městské části, které nejsou předmětem její hospodářské činnosti a nejsou zdanitelným plněním z hlediska daně z příjmů.
- příjmy z prodeje HIM (rentgén) 96 tis. Kč
Celkem 96 tis. Kč
1.4. Příjmy z dotací - zahrnují příjmy, které jsou stanoveny státním rozpočtem, rozpočtem hl. m. Prahy nebo plánem hospodářské činnosti M. č. Praha 2
- dotace ze SR - na středisko socální péče 2 069 tis. Kč
- na školství 6 676 tis. Kč
- na sociální dávky 14 000 tis. Kč
- na výkon státní správy 16 296 tis. Kč
- dotace z HMP - podíl na dani z příjmů fyzických osob z nezávislé činnosti 183 056 tis. Kč
- dotace od jiných obcí 100 tis. Kč
- převody z hospodářské činnosti 32 040 tis. Kč
- převody z fondu rozvoje a rezerv 4 250 tis. Kč
Celkem 258 487 tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM 335 333 tis. Kč
2. Rozpočtové výdaje
2.1. Běžné výdaje - zahrnují výdaje provozního charakteru nutné k udržení případně rozšíření činnosti obce
2.1.1. Školství
- předškolní zařízení 11 800 tis. Kč
- základní školy 28 310 tis. Kč
- záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání ostatní 200 tis.Kč
- školní stravování 13 600 tis. Kč
- granty ve školství 1 950 tis. Kč
Celkem 55 860 tis. Kč
2.1.2 Životní prostředí
- zvláštní veterinární péče (deratizace) 70 tis. Kč
- sběr a svoz komunálního odpadu 5 450 tis. Kč
- využívání komunálního odpadu 400 tis. Kč
- péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 39 757 tis. Kč
- ostatní činnosti k ochraně přírody 300 tis. Kč
Celkem 45 977 tis. Kč
2.1.3 Kultura
- činnost knihovny na Vinohradech 2 300 tis. Kč
- kulturní granty a jiné 1 500 tis. Kč
- pořízení a obnova hodnot kulturního povědomí 80 tis. Kč
- záležitosti sdělovacích prostředků 1 430 tis. Kč
- životní jubilea, kulturní akce (Nov.radnice) 430 tis. Kč
Celkem 5 740 tis. Kč
2.1.4 Zdravotnictví
- lékařská služba první pomoci 3 000 tis. Kč
- lůžková péče,zdrav.archiv,AT ordinace 863 tis. Kč
- prevence před drogami 280 tis. Kč
- speciální zdravotnické programy 420 tis. Kč
- ostatní činnost ve zdravotnictví 80 tis. Kč
Celkem 4 643 tis. Kč
2.1.5 Majetek obce
- bytové hospodářství - havarijní opravy 1 250 tis. Kč
- veřejné (vánoční) osvětlení 500 tis. Kč
- pohřebnictví 130 tis. Kč
- územní plánování (studie) 2 560 tis. Kč
Celkem 4 440 tis. Kč
2.1.6 Sociální péče
- dávky sociální pomoci 4 000 tis. Kč
- dávky zdravotně postiženým občanům 10 000 tis. Kč
- pečovatelská služba (OUSS) 30 724 tis. Kč
- sociální granty 1 500 tis. Kč
- dětské jesle (OUSS) 3 300 tis. Kč
- letní dětský tábor 74 tis. Kč
Celkem 49 598 tis. Kč
2.1.7 Bezpečnost
- záležitosti obrany (branci) 280 tis. Kč
- prevence kriminality 620 tis. Kč
Celkem 900 tis. Kč
2.1.8 Vnitřní správa
- místní zastupitelské orgány 2 410 tis. Kč
- činnost místní správy (Obvodní úřad) 78 120 tis. Kč
- ostatní činnosti (likvidace nadací aj.) 500 tis. Kč
- rezerva obvodní rady 3 450 tis. Kč
Celkem 84 480 tis. Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 251 678 tis. Kč
2.2 Kapitálové výdaje - zahrnují výdaje na pořízení hmotného investičního majetku
- vzduchotechnika v MŠ Šumavská 450 tis. Kč
- rekonstrukce dílen v ZŠ Botičská 2 000 tis. Kč
- bezbariérový výtah v ZŠ Londýnská 1 500 tis. Kč
- kuchyně v ZŠ Vratislavova 3 500 tis. Kč
- výměna střešních oken ZŠ Vratislavova 1 000 tis. Kč
- vzduchotechnika v ŠJ Sokolská 1 000 tis. Kč
- vybavení školních jídelen 500 tis. Kč
- opravy bytových domů 52 035 tis. Kč
- rekonstrukce zahrady Ztracenka 3 500 tis. Kč
- dětské hřiště u sv.Štěpána 1 000 tis. Kč
- projekt rekonstrukce nám. Míru 200 tis. Kč
- dopravní prostředky pro OUSS 600 tis. Kč
- výpočetní technika 2 650 tis. Kč
- telefonní ústředna Korunní 1 700 tis. Kč
- rekonstrukce budovy OU 12 020 tis. Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 83 655 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM 335 333 tis. Kč
Celkově je rozpočet M. č. Praha 2 koncipován jako vyrovnaný s objemem příjmů i výdajů 335 333 tis. Kč, s tím že v příjmech jsou zahrnuty 4 250 tis. Kč z fondu rozvoje a rezerv, což jsou zdroje vytvořené v uplynulých letech.
Rozpočet byl sestaven na základě požadavků jednotlivých odborů ObÚ a jednotlivých odborných komisí obvodní rady, finanční komisí a schválen obvodní radou, která jej předložila obvodnímu zastupitelstvu.
Tento rozpočet byl zastupitelstvem M. č. Praha 2 po obsáhlé diskusi přijat všemi hlasy.

Ing. Jiří Paluska

Zveřejněno: 04.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout