Sankce za neplacení nájemného a úhrad za služby

Poplatek z prodlení jako zvláštní forma peněžní sankce, je stanoven v § 697 občanského zákoníku. Pokud nezaplatí nájemce nájemné nebo úhradu za služby do 5 dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení je stanovena nařízením vlády č. 142/1994 Sb. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu se považuje za hrubé porušování povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu. Podle § 711 odst. 1 písm. d OZ pronajímatel může vypovědět nájem bytu, jestliže nájemce nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce. Výpověď je jednostranným právním úkonem pronajímatele a musí mít písemnou formu. K výpovědi pronajímatele je třeba přivolení soudu.
Slevy z nájemného a cen za služby
Ve smyslu §§ 698 a 699 OZ má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo na přiměřenou slevu z nájemného má nájemce i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu nebo byla poskytována vadně a jestliže se v důsledku toho užívání bytu zhoršilo. Stejné právo má nájemce, jestliže stavebními úpravami v domě se podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. Nájemce má také právo na přiměřenou slevu z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, pokud je pronajímatel řádně a včas neposkytuje.
První podmínkou na slevu z nájemného je existence závady, která je v domě nebo v bytě a která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje užívání bytu nebo domu. Další podmínkou pro nárok na slevu je, že nájemce upozorní na závadu. S ohledem na to, že podle § 687 odst. 2 občanského zákoníku nájemce hradí drobné opravy v bytě, nepřichází v úvahu poskytnutí slevy za závadu, která vznikla neprovedením této drobné opravy. Neplnění nebo vadné plnění služeb může být důvodem jak pro poskytnutí slevy z nájemného, tak z úhrady za služby, popřípadě se oba typy slev kombinují. Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za služby je třeba uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do 6 měsíců od odstranění závad. Pronajímatelem se rozumí buď sám vlastník domu nebo fyzická či právnická osoba pověřená vlastníkem domu, aby za něj jednala nebo jej zastupovala v záležitostech spojených s výkonem správy domu. Způsob uplatnění práva na slevu není zákonem předepsán, doporučujeme ale použít písemnou formu. Právo není uplatněno, pokud se nájemce obrátí na jinou osobu, než na pronajímatele nebo jím pověřenou osobu. Šestiměsíční lhůta je lhůtou prekluzivní, což znamená, že při jejím zmeškání dochází k zániku práva. Pokud právo na slevu bylo u pronajímatele včas uplatněno, lze pak poskytnutí slevy vymáhat u soudu v obecné tříleté promlčení době.
Příště: Drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytu

JUDr. Andrea Horáková

Zveřejněno: 19.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout