Školské sestry sv. Františka hledají nájemce budovy

Rádi bychom upozornili na výběrové řízení ve věci provozovatele budovy na adrese Korunní  586/2 (nám. Míru 586/10), Praha 2 - Vinohrady zejména za účelem vzdělávací činnosti, a to takovým způsobem, který umožní obnovu budovy a její trvalou udržitelnost pro potřeby provozování vzdělávací a výchovné činnosti.

Dokument ke stažení ve formátu PDFVýběrové řízení na nového nájemce v budově současného Arcibiskupského gymnázia


Název subjektu: Školské sestry sv. Františka

Sídlo:  Radimova 33/2, 169 00 Praha 6 Břevnov

Právní forma: církevní organizace evidovaná MK, č. evidence 8/3-32/1994

IČ: 00441082

Kontaktní osoba pověřená jednáním: Ivo Měšťánek, mestanek@chmc.cz,

 

Zadavatel vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na provozovatele budovy.

 

2.  Předmět výběrového řízení 

Předmětem výběrového řízení je pronájem a účelný, hospodárný provoz prostor budovy v Korunní  586/10, Praha 2 - Vinohrady o celkové výměře 5977 m2, zejména za účelem vzdělávací činnosti, a to takovým způsobem, který umožní obnovu budovy a její trvalou udržitelnost pro potřeby provozování vzdělávací a výchovné činnosti.

Žádáme o předložení komplexní nabídky v rozsahu, který odpovídá předmětu a parametrům předmětu výběrového řízení.

 

3.  Místo, termín a parametry předmětu výběrového řízení 

3.1.  Místo plnění

Místem plnění předmětu výběrového řízení je objekt na adrese: Korunní 586/10, Praha 2 Vinohrady

3.2.  Termín plnění

Předpokládané zahájení plnění předmětu výběrového řízení: od července 2020, ev. 2021.

Termín ukončení plnění předmětu výběrového řízení bude obsažen v nabídce.

3.3.  Parametry naplňování předmětu výběrového řízení (co se očekává od nabídek)

·  Vzdělávací záměr provozovatele budovy.

·  Finanční záměr provozovatele budov a udržitelnost projektu.

·  Komunitní záměr provozovatele budovy.

·  Prezentace budovy.

4.  Požadavky na splnění předpokladů

Čestné prohlášení, že uchazeč ke dni podání nabídky je školou nebo školským zařízením podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, popř. vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb. nebo vzdělávací institucí zřizovanou dle jiného zákona. Toto prohlášení musí být v originále a podepsáno statutárním orgánem uchazeče. Nepředložení požadovaného dokumentu, nebo předložení neplatného či nepravdivého dokumentu je považováno za důvod k vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

 

5.  Způsob hodnocení a zpracování nabídky 

5.1.  Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny zejména dle kvality naplnění parametrů 3.3 (viz výše) a v souladu záměru s posláním kongregace.

5.2.  Zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat a bude řazena následovně:

·  krycí list nabídky se základními identifikačnímu údaji uchazeče (viz níže Příloha č. 1),

·  dokument/-y o splnění předpokladů (4.),

·  specifický obsah nabídky dle parametrů v 3.3 (viz výše),

·  cenovou nabídku pronájmu,

·  popř. návrh smlouvy.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy či jiné opravy. Nabídka by měla být pevně svázána a zabezpečena proti vyjmutí listů. Všechny listy nabídky by měly být očíslovány vzestupnou řadou.

6.  Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná dnem 25. 2. 2019 a končí dnem 25. 4. 2019, příjem nabídek bude ukončen v 16:00 hodin.

Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce ve 2 exemplářích (originál a kopie), v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem „Výběrové řízení – nabídka pronájmu a provozování budovy – NEOTEVÍRAT“.

Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byl dodržen nejzazší termín odevzdání (za podání nabídky se považuje její doručení zadavateli nikoli její odeslání).

Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Místem pro podání nabídek je Praha 6, Radimova 33/2, SM Baptista Nožková OSF. Otvírání obálek proběhne bez účasti uchazečů.

 

7.  Další podmínky a práva

Účastník výběrového řízení má právo na prohlídku předmětu plnění zakázky po předchozí domluvě na: ekonomka.osf@seznam.cz

Dotazy mohou být podány výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu na adresu: mestanek@chmc.cz

Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako interní dokumentaci průběhu výběrového řízení.

Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu a to kdykoli v průběhu výběrového řízení.

Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Zadavatel má právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení.

Zadavatel má právo ověřovat údaje uváděné v nabídkách.

Účastníkům výběrového řízení nevzniká žádný nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

 

 

V Praze, dne 23. 1. 2019

SM Baptista Nožková OSF

provinciální představená


Příloha číslo 1:

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Uchazeč:   .....................................................................

 

Sídlo:   .....................................................................

 

Telefon:   ………………………………….

 

E-mail:  ……………………………………………………

 

IČ:  ...........................................  DIČ:  ...........................................

Celková nabídková cena bez DPH:   …………..……………….........................

popř.

Celková nabídková cena včetně DPH:   ……………………………………………….

 

 

 

V ……………................................... dne ….........................

 

 

  …........................…...........................................

  Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

 

 


Vytisknout