Smlouva s klubem Radost FX je na spadnutí

Vedení radnice MČ Praha 2 podniká kroky, které, jak pevně doufám, povedou k vyřešení dlouhotrvajícího problému s provozem klubu Radost FX, který se nachází v prostorách obecního bytového domu v Bělehradské 120.
Nájemci bytů opakovaně žádají radnici jako vlastníka domu o poskytnutí slevy z nájemného. Stěžují si především na nadměrný hluk, spojený s provozem klubu.
Rada městské části uznala oprávněnost jejich požadavku a odsouhlasila poskytnutí slevy na nájemném ve výši 50 %, a to do 30. 6. 2002. Je si však vědoma, že takové řešení má pouze krátkodobý charakter a že je potřeba odstranit příčinu problémů.
Z tohoto důvodu jsem ve spolupráci s majetkovým odborem úřadu naší městské části zahájila jednání s provozovatelem klubu. Městská část požaduje především provedení některých stavebních úprav, které by omezily sílu hluku ve vazbě na příslušné zákony a vyhlášky.
Dále trvá na úhradě výdajů spojených s poskytováním slev z nájemného uživatelům bytových jednotek a v neposlední řadě na smluvním ošetření konkrétních podmínek provozu klubu ve vztahu k obyvatelům nemovitosti, a to jak po dobu plánované rekonstrukce, tak po jejím ukončení.
Podmínky uzavření nové nájemní smlouvy s klubem Radost FX jsou v tuto chvíli s provozovatelem klubu předjednány a odsouhlaseny a rada MČ se návrhem smlouvy bude v nejbližších dnech zabývat.
Stavební úpravy budou samozřejmě probíhat v souladu s platnou legislativou. Odbor výstavby již obdržel projektovou dokumentaci, která splňuje požadavky kladené zákonem č. 50/1976 Sb. a zároveň obsahuje veškerá stanoviska a rozhodnutí požadovaná pro vydání stavebního povolení.
Městská část Praha 2 musí jako vlastník objektu vydat souhlas s těmito stavebními úpravami.
Pevně věřím, že společně s provozovatelem klubu nalezneme kompromisní řešení a toto kulturní zařízení, které je hojně na-vštěvované především mladší generací, nezanikne jako některé podobné kluby v jiných městských částech.
I když jsem posluchačkou zcela jiného hudebního žánru, můj osobní názor je, že klub Radost FX do centrální městské části patří. Je pro ni přínosem jak kulturním, tak finančním, avšak musí být provozován s ohledem na skutečnost, že se nachází v bytové zástavbě.
Nelze připustit, aby omezoval lidi, kteří chtějí v klidu a bez hluku žít ve svých bytech a mají právo požadovat po kompetentních orgánech Úřadu MČ Praha 2 zjednání nápravy. To se v tuto chvíli intenzivně děje a věřím, že výsledek bude pro všechny strany přijatelný.

Jana Černochová, zástupkyně starosty (ODS)

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout