Strategický plán městské části - Programové prohlášení rady městské části

Návrh strategického plánu městské části Praha 2 byl zpracován firmou DHV CR, spol. s r. o., na základě veřejně projednávaného konceptu tohoto dokumentu a dokončen v prosinci 2000.

Snahou zadavatele – městské části Praha 2 – i snahou zpracovatele bylo rozpracování a aplikace Strategického plánu hlavního města Prahy, který jako dokument schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 25. května 2000. Strategický plán městské části Praha 2 rozvíjí obecné strategické cíle hlavního města a snaží se na ně reagovat formulací konkrétních problémů tohoto území i jeho obyvatel a navrhnout cestu jejich řešení.

Výňatek z návrhu strategického plánu MČ Praha 2

Návrh strategických cílů městské části Praha 2 

V první polovině roku 2001 se ke zpracovanému Návrhu strategického plánu vyjadřovaly jednotlivé odbory MČ, komise rady MČ a rozvinula se široká polemika o konečné podobě tohoto dokumentu. Na základě usnesení rady MČ byla firma DHV požádána a úpravu dokumentu dle připomínek MČ. V září 2001 byl dokončen mnohem stručnější materiál formy závazného dokumentu pro předložení k projednání v radě MČ a zastupitelstvu MČ. Dokument nebyl završen schválením v zastupitelstvu MČ, ale jednotlivé strategické cíle jsou postupně implementovány v jednotlivých programech a činnostech MČ Praha 2 a pro každé volební období jsou jednotlivé priority plnění strategie městské části formulovány a schváleny v Programovém prohlášení Rady městské části Praha 2.

Programové prohlášení Rady městské části Praha 2 na volební období 2014–2018

Zveřejněno: 18.10.2013 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout