Vážení čtenáři,

v tomto roce se Rada městské části (RMČ) sešla zatím dvakrát. Na pořadu 1. jednání
8. ledna bylo celkem 22 bodů a 6 informací. RMČ především schválila návrh rozpočtu městské části Praha 2, který počítá s celkovým objemem příjmů a výdajů ve výši 389 mil. Kč. Plán vedlejší hospodářské činnosti počítá s příjmy ve výši 326 mil. Kč a výdaji ve výši 336 mil. Kč (na termínovaných účtech má městská část Praha 2 uloženo cca 144 mil. Kč ušetřených z minulých let), přičemž převážná část z výdajů se navrhuje převést do rozpočtu městské části na rok 2001. Návrh rozpočtu, který projedná zastupitelstvo 30. ledna, pro příští rok počítá s výraznějšími investicemi než v minulých letech. Investice jsou směrovány především do oblasti životního prostředí – např. park Folimanka, rekonstrukce některých dětských hřišť, Havlíčkovy sady, rekonstrukce chodníků, ale také příprava rekonstrukce budov úřadu městské části. Noviny Prahy 2 vás budou detailně informovat v příštím čísle. Z dalších bodů se chci jen ve zkratce zmínit o schválení postupu pronajímání volných nebytových prostor a souhlas s umístěním pavilonu České republiky z výstavy EXPO v Hannoveru na předmostí Nuselského mostu - o vývoji této causy podrobně informuje denní tisk.
Druhé řádné zasedání RMČ se uskutečnilo 22. ledna a na pořadu bylo celkem 31 bodů a 12 informací. Rada se především seznámila s návrhem Strategického plánu Prahy 2, uložila radnímu J. Paluskovi do 31. března předložit RMČ stanovisko k tomuto návrhu, zpracované firmou DHV CR a uložila komisi rozvoje, aby na základě tohoto Návrhu zpracovala a předložila radě návrh na opatření k realizaci strategie MČ Praha 2 s termínem 31. května 2001. Rada vzala na vědomí informaci o otevírání obálek s nabídkami pro výběrové řízení na nejvhodnějšího investora rekonstrukce areálu Havlíčkových sadů a jmenovala komisi pro vyhodnocení nabídek. Radní vzali na vědomí dopis zástupce starosty pro oblast životního prostředí, adresovaný odboru dopravy MHMP a podporující na základě usnesení dopravní komise žádost občanů o zřízení přechodu v Rumunské na úrovni Lublaňské. Rada dále souhlasila se záměrem zadat vypracování dopravní studie úprav křižovatky Resslova - Karlovo náměstí - Ječná, která ověří možnost zřízení úrovňových přechodů pro chodce. RMČ také jmenovala ing. Zdeňku Tůmovou vedoucí živnostenského odboru a schválila termín zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2001 - 2002 (3. – 4. dubna 2001) i kritéria pro přijímání dětí do MŠ.
Veškerá usnesení jsou k dispozici na internetu – www.praha2.cz, na úřední desce a v Informační kanceláři ÚMČ.

Alan Hopp, radní za ODS

Zveřejněno: 27.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout