Vážení čtenáři,

I v tomto posledním letošním čísle Vás chci informovat o některých bodech, které projednávala Rada městské části v listopadu.
21. zasedání se uskutečnilo 5. 11. a radní měli na pořadu celkem 30 bodů a 6 informací. Kromě jiného schválili rámcové smlouvy o provádění exekuční činnosti se třemi subjekty. Radní dále schválili odměny pro pracovníky základních a mateřských škol za školní rok 2000/2001 v celkové výši 600 tis. Kč. Odměny nejsou vypláceny plošně, ale na návrh ředitelů vybraným učitelům za nadstandardní výkon svého povolání. Rada také schválila vyhlášení výběrového řízení na zakázku „Informační strategie ÚMČ Praha 2" a uspořádání „Svatomikulášského koncertu" v sobotu 1. 12. 2001od 18:00 hodin v chrámu sv. Ludmily ve spolupráci s příslušným farním úřadem. V závěru RMČ vyhlásila grantový program na aktivity v oblasti kultury na období 2002 až I. čtvrtletí 2003.
22. zasedání proběhlo 19. 11. a na pořadu bylo celkem 23 bodů a jedna informace. Rada se především zabývala programem prevence drogových závislostí a související kriminality a doporučila zastupitelstvu městské části zohlednit při schvalování rozpočtu na příští rok částku vyplývající z tohoto programu v celkové výši 1 400 tis. Kč. Radní schválili grantový program v oblasti mimoškolních aktivit dětí a mládeže na rok 2002 a souhlasili s použitím částky 420 tis. Kč z výtěžku provozu hracích automatů na částečnou rekonstrukci nebytových prostor pobočky Městské knihovny v Záhřebské ulici. Rada také vypsala výběrové řízení na dodavatele projektu rekonstrukce a doplnění oplocení Havlíčkových sadů.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se závěrem přidal k přání všech svých kolegů a popřál vám jménem redakční rady Novin Prahy 2 krásné a především klidné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví do třetího roku nového milénia.

Alan Hopp, radní za ODS

Zveřejněno: 05.12.2001 – support@publix.cz
Vytisknout