Ve znamení rozpočtu

Letošní první zasedání Obvodního zastupitelstva Městské části Praha 2 se konalo 22. února 2000 za účasti téměř všech zastupitelů jednotlivých stran. Několikahodinové jednání plné připomínek, otázek a odpovědí a detailních objasňování předkládaných materiálů probíhalo v poměrně rušném duchu… A není divu, neboť se jednalo především o rozpočet na rok 2000.
Ale nepředbíhejme, rozpočet se projednával až po znovuzvolení p. M. Ročka jako přísedícího Městského soudu v Praze (předkladatelem byla Mgr. J. Cechnerová, zástupce starosty) a po odvolání a následné volbě členů Okresní školské rady Prahy 2. Tuto radu volí zastupitelstvo vždy na 3 roky, dva členové z řad rodičů zde ukončili svou činnost a byli nahrazeni novými kandidáty (navrženými RNDr. J. Polechou a Mgr. M. Baschem, starostou M. č. Praha 2). Poté, co se Obvodnímu zastupitelstvu krátce představili, byli jednomyslně zvoleni.
Již podesáté předložil Obvodnímu zastupitelstvu návrh rozpočtu M. č. Praha 2 Ing. J. Paluska, předseda finanční komise. V úvodu svého projevu zdůraznil, že je vždy snahou, aby byl rozpočet vyrovnaný. Pohovořil o předpokládaných příjmech v letošním roce, které se příliš neliší od částek za rok 1999 (cca plus 4 %) a o převodech z vedlejší hospodářské činnosti. Zde také upozornil na plánované větší investice. Například ve výdajové části došlo k navýšení u zeleně přibližně o 9 mil. Kč. V kapitálových výdajích zmínil vyšší částky na oblast bytového hospodářství a částku, určenou na zahájení rekonstrukce budovy Obvodního úřadu. (Předpokládá se, že tato oprava bude zahájena letos a v dalších letech bude pokračovat.)
Ing. Paluska dále hovořil o zařazení prostředků fondu rozvoje a rezerv do rozpočtu, upozornil i na vrácení daně z příjmů za rok 1999 hl. m. Praze a případném vrácení poloviny této částky M. č. Praha 2 zpět. Zmínil se také o plánu oprav na letošní rok, o limitu počtu zaměstnanců rozpočtových organizací a o prostředcích na jejich platy, o návrhu financování oprav škol a školských zařízení a rezervách na případné havárie.
Po projednání rozpočtu v obvodní radě visí vždy jeho návrh 15 dní na úřední desce Obvodního úřadu Praha 2 (nám. Míru 20). Ze strany veřejnosti ale nebyly letos zaregistrovány žádné připomínky.
Na zasedání se po úvodním projevu rozpoutala poměrně dlouhá diskuse. Zahájil ji svými připomínkami týkajícími se kapitálových výdajů Mgr. Czerný (KDU-ČSL), na kterého navázal RNDr. Perlín (ODA) se žádostí o zdůvodnění navýšení počtu zaměstnanců Obvodního úřadu. Vysvětlení mu podal T. Vrbík (US) a následně tajemnice úřadu Z. Šimonová s tím, že na výkon státní správy jsou kladeny vyšší požadavky ze strany samosprávy a že se počet zaměstnanců neodvíjí od počtu obyvatel, ale od počtu agend a jejich četnosti. Další dotazy dr. Perlína, které se týkaly plánu investic a oprav, (například podle kterých kritérií se jednotlivé akce vybírají) odpovídala J. Černochová (ODS), zástupce starosty pro majetkovou oblast: „Správní firmy byly vždy zvány na jednání majetkové komise. Návrhy z jejich strany byly daleko obsáhlejší, komise však samozřejmě vykonávala selekci. Členové komise měli možnost se seznámit i s fotografickou dokumentací.“
Do obšírné diskuse postupně vstupovali také PhDr. Lochmann (ODA) například s návrhem převést částku určenou na slavnostní veřejné osvětlení na úhradu oprav chodníků, RNDr. Polecha (US), RSDr. Lemák (KSČM), Ing. Kraft (ČSSD), který během rozpravy o rozpočtu představil novou předsedkyni klubu ČSSD OZ ing. Ondráčkovou.
O předloženém návrhu rozpočtu se mnoho diskutovalo, několikrát se jednání přerušilo. Nakonec však po poradách členů jednotlivých klubů nad návrhy změn (vzešlých od ODS a US a týkajících se schvalování rozpočtové úpravy v roce 2000, které nepřesáhnou 10 % rozpočtové částky u jednotlivých investičních akcí a zároveň nemění celkový objem rozpočtu, dle § 36, odst. 2. zák. č. 367/90 Sb. a 576/90 Sb. v platném znění) byl rozpočet jednomyslně schválen.
Konkrétní jednotlivé částky jsou uvedeny v článku předkladatele Ing. Jiřího Palusky „Rozpočet Městské části Praha 2“.
Poté dal starosta hlasovat o prodloužení zasedání, neboť od jeho zahájení uplynulo více jak čtyři hodiny. Krátce promluvil o změnách v koncepci Městské policie. Obvodnímu zastupitelstvu představil zástupce Městské policie p. Václava Vozdeckého, který uvedl, že náš obvod je rozdělen na 15 okrsků a v současné době je zde 45 městských policistů, přičemž naplněný počet by měl být 49. Zdůraznil, že Městská policie má na starost veřejný pořádek (v noci jej zajišťuje autohlídka) a parkování na chodnících, což městská policie považuje za prvořadou záležitost a bude se jí postupně věnovat.
Není v silách a ani možnostech (vzhledem k omezenému rozsahu Novin Prahy 2) podrobně a do všech detailů informovat naše čtenáře o průběhu zasedání, snahou však je, upozornit na stěžejní rozhodnutí a hlasování v důležitých záležitostech a co nejvíce přiblížit atmosféru jednání.
Na závěr bych ještě ráda upozornila, že zasedání jsou veřejná.
Dveře v zasedací místnosti 120 na Obvodním úřadě Praha 2, nám. Míru 20 má otevřeny každý, komu není lhostejná městská část, ve které žije. Datum a hodina zahájení zasedání je vždy uveřejněna na úřední desce, Internetu a v našich novinách.

Eva Bělíková

Zveřejněno: 04.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout