Víte jak nakládat s odpady, když podnikáte?

Odbor životního prostředí vypracoval dokument „Upozornění na povinnosti při nakládání s odpady v rámci podnikatelské činnosti“, který byl koncem roku 2018 roznesen do provozoven po celé městské části Praha 2. Přinášíme text dokumentu v plném znění.

Upozornění na povinnosti při nakládání s odpady

v rámci podnikatelské činnosti

 

Vážení,

 

chtěli bychom Vás upozornit, že v poslední době dochází na území městské části Praha 2 ke značnému znečišťování veřejného prostranství a že se situace ohledně třídění odpadů velmi zhoršuje. V současné době jsou kontejnery na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony) neustále přeplňovány a jednotlivá stanoviště se i několikrát denně uklízejí, což stojí nemalé finanční prostředky. Tyto kontejnery jsou určeny pouze obyvatelům městské části, nikoliv podnikatelům a provozovnám.

Kontejnery přeplňují právě živnostníci a firmy, které mají nedostatečné nádoby na tříděný odpad nebo žádné nevlastní. Tímto bychom Vás chtěli upozornit na nutnost dodržovat § 16 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a zapojit se do systému města tím, že budete mít uzavřené smlouvy na svoz různých kategorií odpadů s jednotlivými společnostmi. V rámci smlouvy se svozovou společností je možné si pro Vaši provozovnu objednat nádoby s dostatečným objemem na směsný a tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony či gastro odpad). Objem nádob a četnost svozu musí odpovídat množství vyprodukovaného odpadu tak, aby nevznikaly nelegální černé skládky. Pokud nebudete plnit povinnosti, vyplývající ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., může Vám správní orgán v přestupkovém řízení udělit pokutu až do výše 300.000,- Kč. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte odbor životního prostředí, tel.: 236 044 289.

 

Omlouváme se, pokud jste byli osloveni nedopatřením a tato informace se Vás netýká.

bordel  

Vytisknout