Výzva podnikatelům

Živnostenský odbor ÚMČ Praha 2 (ŽO) upozorňuje a vyzývá:
- všechny podnikatele, kteří provozují živnost průmyslovým způsobem, aby se dostavili na živnostenský odbor a předložili seznam činností, směřujích ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou pouze dílčími prvky technologického procesu. Těmto podnikatelům bude ve smyslu novely živnostenského zákona vydána příloha živnostenského listu
- všechny právnické osoby, které mají jako odpovědného zástupce pro jednotlivé živnosti osobu s dlouhodobým pobytem na území ČR, aby se dostavily na ŽO k provedení změny odpovědného zástupce na osobu s trvalým pobytem na území ČR nebo občana ČR
- všechny právnické osoby, aby doložily svá vlastnická nebo jiná práva k objektu, nebo místnostem, v nichž mají uvedeno sídlo
- všechny fyzické osoby, jejichž místo podnikání se liší od trvalého bydliště, k doložení dokladu o vlastnickém či jiném právu k objektům nebo prostorám, v nichž je místo podnikání
- zahraniční fyzické osoby, které provozují živnost na základě živnostenského oprávnění získaného před účinností výše uvedené novely zmíněného zákona, aby doložily doklad o splnění podmínky k pobytu za účelem podnikání.
Uvedené povinnosti musí být splněny do 1. 3. 2001.
Zvláštní výzva živnostenského odboru se týká podnikatelů, kteří provozují silniční motorovou dopravu vozidly, jejichž užitná hmotnost je vyšší než 3,5 t, aby do 31. 3. 2001 předložili doklad o finanční způsobilosti ve smyslu ust. § 4a, zákona č. 111/1994 Sb. Podrobnější informace podají pracovníci živnostenského odboru na tel.: 24 25 10 66, 24 25 04 01, 22 51 60 97.

Živnostenský odbor ÚMČ Praha 2

Zveřejněno: 27.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout