Záměrem rekonstrukce je vytvořit úřad, odpovídající současným nárokům na kvalitu služeb

Hlavní město Praha je dnes tvořeno sedmapadesáti městskými částmi. Velmi pravděpodobně je tedy současné vedení města v daleko složitější situaci, než konšelé, kteří před více než dvěma stoletími (12. února 1784) dostali na starost záležitosti „pouhých“ čtyř měst pražských. Tehdy, před 220 lety, byly v jeden celek spojeny Staré Město pražské, Nové Město pražské, Malá Strana a Hradčany – spravoval je (viz tajenka). První trvalé spojení Prahy umožnily reformy Josefa II. Nové Královské hlavní město Praha mělo i vojenskou posádku a něco přes 76 tisíc obyvatel. Tajenku posílejte redakci nejpozději do 25. února 2004. Správné znění tajenky z minulého čísla: Josef Charvát. Na vylosovaného výherce, kterým je tentokrát J. Peterka z Bělehradské ul., čeká odměna za správnou odpověď v redakci – až do 18. února ještě na adrese Jugoslávská 20.


Termín stěhování úřadu městské části na náhradní pracoviště a následná rekonstrukce budov na náměstí Míru a v Jugoslávské ulici jsou již otázkou několika málo týdnů. Co bude realizace tohoto záměru znamenat pro obyvatele Prahy 2 a jaký je konečný cíl přestavby, o tom jsme si povídali s tajemnicí úřadu městské části Zdenkou Šimonovou.

Budovy ÚMČ Praha 2 již dlouho volají po kompletní rekonstrukci – zásadní přestavba se nekonala již více než půl století. Proč se rozhodnutí tak dlouho odkládalo a proč přichází právě teď?
O potřebě rekonstrukce budovy ÚMČ se začalo hovořit krátce po roce 1990. Důvodem byl nevyhovující stav objektů – havarijní technická infrastruktura, stav některých stavebních konstrukcí, fasáda apod. Ve špatném stavu byla však i převážná většina majetku svěřeného MČ Praha 2. Finanční prostředky z rozpočtu i z hospodářské činnosti byly proto směrovány do rekonstrukcí a oprav bytových domů, škol, školních a veřejných hřišť, parků, do plynofikace kotelen a oprav povrchů chodníků. Pokud jde o budovu úřadu, byly činěny pouze nezbytné kroky k tomu, aby bylo možno zabezpečit nové činnosti, které vyplynuly z probíhající reformy veřejné správy a rozvoje informačních technologií. Připomenu například vznik živnostenského odboru, odboru dávek státní sociální podpory, převedení správních činností z Policie České republiky (občanské průkazy, pasy, evidence obyvatel). V současné době lze říci, že by již neměly nastávat změny, které by měly zásadní vliv na organizační uspořádání úřadu, na počty zaměstnanců a tím i na prostorové nároky. Z tohoto důvodu je načasování rekonstrukce optimální.
V čem vidíte hlavní význam chystané rekonstrukce?
V tom, co bylo od počátku jejím cílem – to je sloučit všechna dislokovaná pracoviště do jednoho místa a vytvořit důstojnou a přehlednou budovu s bezbariérovým vstupem, která by odpovídala současným nárokům na kvalitu služeb poskytovaných občanům.
Je vše zajištěno tak, aby stěhování úředníků a přemístění pracovišť na náhradní místa nepocítili negativně obyvatelé městské části? Měli by počítat s nějakými omezeními, která vyplynou z nové situace?
Po dobu stěhování, tedy od 19. 2. 2004 do 24. 2. 2004 bude úřad pro veřejnost uzavřen s výjimkou informační kanceláře a podatelny, které budou od 19. 2. do 23. 2. 2004 fungovat v Jugoslávské 20, a odboru státní sociální podpory ve Štěpánské 1. Ve středu 25. 2. 2004 bude první návštěvní den pro veřejnost na všech dislokovaných pracovištích. Po dobu probíhající rekonstrukce, tj. do září 2005, kdy bude úřad fungovat na několika náhradních místech, se bohužel nevyhneme určitým omezením. Bude to například podstatné zhoršení parkovacích možností, zhoršená dostupnost MHD ve vztahu k Žitné ulici. Pokud si občan bude chtít osobně vyřídit více záležitostí najednou, bude muset „cestovat mezi budovami“.
Do jaké míry bude rekonstrukce přínosná pro kvalitnější fungování úřadu a s tím související služby občanům?
Projekt rekonstrukce je koncipován tak, že budovy budou vzájemně propojeny. Přízemí bude představovat jakýsi otevřený prostor, volně přístupný veřejnosti po celý pracovní týden. Tomu bude odpovídat i umístění veřejností nejvíce navštěvovaných pracovišť (podatelna, informační kancelář, kopírovací služby a dále odbor správních agend a živnostenský odbor). Občané budou mít dostatek zázemí pro vyřizování svých záležitostí a navíc se zde budou moci seznámit se zajímavými projekty MČ a přitom si třeba vypít šálek kávy. V novém prostoru bude více místa pro posezení a také maminky s dětmi zde pohodlně umístí kočárky. Samozřejmostí bude možnost komunikovat s úřadem prostřednictvím „vzdáleného přístupu“.
Pokud jde o financování, neproběhne rekonstrukce na úkor investic do veřejných projektů, např. do údržby bytového fondu nebo parků?
Jak jsem již řekla na začátku, v minulých letech finanční prostředky směřovaly do rekonstrukcí a oprav majetku svěřeného MČ Praha 2 kromě budov úřadu, které jsou též majetkem městské části. Nyní přišel na řadu úřad. Rozpočty městské části do roku 2007 budou muset být v části kapitálových výdajů sestavovány s ohledem na tuto rekonstrukci. Co se týče výdajů na opravy a údržbu, těch se rekonstrukce nedotkne. To znamená, že se nebude méně pečovat o domovní fond, školská zařízení, parky, čistotu apod.
Trocha tolerance ze strany občanů bude ale zřejmě nezbytná…
Kvalita výkonu úřadu v žádném případě nesmí utrpět. Jisté nepohodlí pro občany vznikne vzhledem k umístění pracovišť na několik různých míst. Zde mi nezbývá než poprosit občany o pochopení a trochu shovívavosti. Věřím, že výsledek rekonstrukce v následujících letech ocení.Ptala se: Lenka Prokopová

Zveřejněno: 13.02.2004 – support@publix.cz
Vytisknout