Zápisy do mateřských škol na školní rok 2017/2018


Zápisy do MŠ MČ Praha 2 pro školní rok 2017/2018 

Pro školní rok 2017/18 proběhne zápis v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 2
ve dnech 2.–11. května 2017 (viz tabulku níže):Příloha k usnesení RMČ č. 31 ze dne 23. 1. 2017

Zápisy do mateřských škol na školní rok 2017/2018
Mateřské školy Termín zápisu
Slovenská 2. a 3. května 2017
Šumavská 2. a 3. května 2017
Viničná 2. a 3. května 2017
Na Smetance 2. a 4. května 2017
Trojlístek (Kladská) 3. a 4. května 2017
Španělská 3. a 4. května 2017
Na Zbořenci (součást ZŠ a MŠ Resslova) 3. a 4. května 2017
Na Děkance 9. a 10. května 2017
Čtyřlístek (Římská) 10. a 11. května 2017


Důležité informace

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné!

  • Povinná předškolní docházka

Zákon nově stanoví povinnost předškolního vzdělávání. Ve školním roce 2017/18 se bude týkat dětí narozených 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012. Děti, které již nějakou mateřskou školu zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení navštěvují, mají tuto povinnost splněnou a nic se pro ně nemění (s výjimkou dětí v lesních školkách). Předškoláci, kteří do školky zatím nechodí, navštěvují dětskou skupinu, soukromou školku, nebo jiné zařízení, musí projít zápisem do mateřské školy, která je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Pak mohou nastoupit do MŠ k pravidelné docházce, nebo zvolit tzv. individuální vzdělávání a zůstat ve svém původním zařízení.

 

  • Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Do individuálního vzdělávání spadá také jakékoliv zařízení, které není zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení, např. soukromá mateřská škola, či lesní školka.

Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do konce května 2017, ale ideálně během zápisu do mateřské školy viz. termíny výše.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat -

 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

 b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

 c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

  • Spádové obvody mateřských škol

Další novinkou je povinnost obce stanovit spádové obvody i pro mateřské školy. Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 2 je celé území městské části, tzn., děti s bydlištěm na území Prahy 2 budou mít při zápisu přednost před stejně starými dětmi s bydlištěm mimo území městské části.

Vyhláška o spádových obvodech pro MŠ se připravuje. Spádové obvody se nebudou týkat dětí ve speciálních třídách.

 

Rodiče (zákonní zástupci) se k zápisu dostaví s těmito doklady:

  • kompletně vyplněná žádost
  • kompletně vyplněný evidenční list
  • občanský průkaz, jiný doklad prokazující totožnost
  • rodný list dítěte

Další případné doklady:

  • doporučení Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
  • písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.

Zveřejněno: 24.01.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout