Zastupitelstvo

V pořadí 11. řádné zasedání ZMČ Praha 2 se konalo 14. září v Novoměstské radnici.
Členové zastupitelstva souhlasili s navýšením příjmové části rozpočtu MČ o odvod výtěžku z provozování loterií ve výši 1 550 000 Kč, o finanční dar od společnosti LONGIN Praha, s r. o. ve výši 389 700 Kč a finanční dar od o. p. s. CEELI Institut v celkové výši 4 915 867 Kč. Prostředky budou použity na rekonstrukci v ZŠ Sázavská, pro dětské hřiště Na Rybníčku a na veřejně prospěšné účely podle přijatého usnesení.
Dále bylo zastupiteli rozhodnuto, na základě souhlasu odboru školství MHMP, o zrušení příspěvkové organizace Školní jídelna, Vratislavova 13.
Schváleny byly i neinvestiční účelové dotace z rozpočtu MČ na pravidelné kulturní akce: Festival swingové hudby (150 000 Kč) a Reprezentační ples na Vinohradech (200 000 Kč).
Starosta MČ Praha 2 Mgr. Basch informoval o vývoji situace kolem nepovolené půdní vestavby v ZŠ Londýnská, na což reagovali zastupitelé v obsáhlé diskusi. Podrobněji v článku na straně 1.
Příští zasedání ZMČ, které je veřejné, se bude konat 9. listopadu 2004 od 16:00 ve velkém sále Novoměstské radnice.   

MBr

Zveřejněno: 12.10.2004 – support@publix.cz
Vytisknout