Zpráva o plnění rozpočtu Městské části Praha 2

Městská část Praha 2 schválila pro rok 1999 svůj rozpočet ve výši 299 659 tis. Kč, jako vyrovnaný, tedy stejný objem příjmů i výdajů. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen celkem o 3 453 tis. Kč, a to jednak o zvýšené dotace ze státního rozpočtu, jednak o snížený odvod do rozpočtu hl. m. Prahy z finančního vypořádání roku 1998 a konečně o uvolněné prostředky z rozpočtové rezervy obvodní rady. Upravený rozpočet k 31. 12. 1999 činil celkem 303 112 tis. Kč.
Ve skutečnosti dosáhla městská část za rok 1999 příjmů ve výši 317 537 tis. Kč, což je cca 106 % schváleného a 105 % upraveného rozpočtu. Na této skutečnosti se jednotlivé druhy příjmových položek podílely následujícím způsobem:
 Příjmy z daní byly splněny na 95 % a dosáhly úrovně 60 304 tis. Kč.
 Nedaňové příjmy byly splněny na 118 % a dosáhly úrovně 15 758 tis. Kč.
 Kapitálové příjmy byly splněny na 85 % a dosáhly úrovně 81 tis. Kč.
 Přijaté dotace byly poskytnuty v úrovni 104 % a dosáhly úrovně 241 394 tis. Kč.
Pro financování některých dalších potřeb byl využit Fond rozvoje a rezerv. V průběhu roku 1999 byly do rozpočtu zařazeny finanční prostředky ve výši 3300 tis. Kč jednak na oslavy 120 a 150 výročí Vinohrad, a nákup a instalaci vánočního osvětlení.
Naproti tomu výdaje za rok 1999 činily 258 091 tis. Kč, tj. 84 % resp. 81 % rozpočtu městské části. U běžných (provozních) výdajů bylo vyčerpáno 224 309 tis. Kč, tj. 92 % rozpočtu.
 V oblasti školství byly nižší výdaje na technický provoz škol, zejména u školních jídelen se pozitivně projevil výběr dodavatelů potravin.
 V oblasti kultury bylo nižší čerpání ovlivněno počtem akcí uskutečňovaných na Novoměstské radnici a úsporou nákladů na oslavy výročí Vinohrad.
 V oblasti zdravotnictví došlo k úspoře prostředků na dofinancování lůžkové péče a speciální zdravotnické programy.
 V oblasti bytového hospodářství bylo dosaženo výrazné úspory při udržovacích pracích nařízených dle stavebního zákona v domech soukromých vlastníků.
 V oblasti územního plánování nebyly realizovány studie řešení dopravy v klidu a strategického plánu, který je předmětem rozpočtu roku 2000.
U kapitálových výdajů došlo k čerpání pouze do úrovně 45 % rozpočtu, tj. 33 782 tis. Kč.
Jde o následující akce:
 zabezpečení MŠ Viničná 190 tis. Kč
 plynové topení MŠ Na Rybníčku 234 tis. Kč
 rekonstrukce hřiště ZŠ Botičská 912 tis. Kč
 rekonstrukce ZŠ Botičská 4200 tis. Kč
 rekonstrukce školní jídelny Vinohradská 800 tis. Kč
 toalety v ŠJ Sázavská 197 tis. Kč
 rekonstrukce Sokolská 36 a 38 pro Policii ČR 13 063 tis. Kč
 rekonstrukce bezbariérového domu J. Masaryka 38 1773 tis. Kč
 nákup zlomků domů a pozemků 6170 tis. Kč
 přeměna napětí 476 tis. Kč
 rekonstrukce bytových domů - Blanická 24 30 tis. Kč
- Vratislavova 20 404 tis. Kč
- Americká 33 223 tis. Kč
 vodovodní přípojka Riegrovy sady 398 tis. Kč
 projektová dokumentace 107 tis. Kč
 strojní vybavení školních jídelen 1364 tis. Kč
 kancelářská technika 2592 tis. Kč
 ostatní drobné investiční akce 649 tis. Kč
Výrazná úspora kapitálových výdajů je zapříčiněna tím, že nebyla zahájena plánovaná II. etapa rekonstrukce parku na Karlově nám. a rekonstrukce domu Sokolská 26.
Z těchto výsledků hospodaření vyplývá finanční bilance městské části Praha 2:
 stav fondu rozvoje a rezerv k 1..1. 1999 - 25 402 225, 36 Kč
 úroky za rok 1999 - 1 778 874, 30 Kč
 poplatky za bankovní služby - 1 136, 43 Kč
 konečný přebytek hospodaření za rok 1998 - 67 623 936 Kč
 kurzovní rozdíly - 1 137 446,81 Kč
 stav fondu rozvoje a rezerv k 31. 12. 1999 - 95 941 346, 04 Kč
Z této částky bylo postupně převedeno 55 000 tis. Kč na termínovaný účet.
V okruhu hospodářské činnosti městské části Praha 2 bylo dosaženo k 31. 12. 1999 zisku ve výši 100 mil. Kč.
Za sledované období byly vykázány výnosy ve výši 360 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou výnosů představují příjmy z nájemného v celkové výši 296 mil. Kč, ze které připadá 189 mil. Kč na tržby z nájmu nebytových prostor a 106 mil. Kč na tržby z nájmu bytů. Celkové výnosy byly za rok 1999 splněny na 127 % a byly překročeny o 27 mil. Kč.
Celkové náklady nedosáhly plánované výše a tvořily pouze 92 % předpokládaných nákladů. Opravy domů si vyžádaly náklady ve výši 157 mil. Kč.
Hospodaření Městské části Praha 2 projednalo obvodní zastupitelstvo a svým usnesením schválilo vyúčtování hospodaření Městské části Praha 2 za rok 1999 a její závěrečný účet.

Ing. Paluska, předseda Finanční komise

Zveřejněno: 19.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout