(str. 3) Informace Živnostenského odboru ÚMČ Praha 2

I přesto, že v polovině loňského roku byla podnikatelská veřejnost informována o změnách živnostenského zákona, které mohou ovlivnit vstup do podnikání, dovolujeme si některé změny živnostenského zákona ještě připomenout.

Dnem 1. 8. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 214/2006 Sb., čímž se změnil zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. Jde o rozsáhlou novelu živnostenského zákona, která znamená rozšíření pravomocí živnostenských úřadů (ŽÚ) jako centrálních registračních míst (CRM).

Což znamená:

·    FO (fyzická osoba – podnikatel) může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném ŽÚ též:
  • podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení
  • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti
  • podat přihlášku k důchodovému pojištění
  • podat přihlášku k nemocenskému pojištění
  • oznámit vznik nebo obsazení volného pracovního místa
  • podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
·    PO (právnická osoba) může společně s ohlášením živnosti nebo žádosti o koncesi na příslušném ŽÚ též:
  • podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení
  • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení
Podnikatel může na příslušném živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů, pouze pokud tak činí současně s oznámením změn dle živnostenského zákona.

Obecní živnostenský úřad předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem veškerá podání, která obdrží, příslušným správním úřadům – ty je dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Pro ohlášení živnosti, žádost o koncesi, registraci pro jiné úřady (včetně oznámení změn) atd. byly ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovány jednotné formuláře, které jsou k dispozici v živnostenském odboru a na internetových stránkách ÚMČ Praha 2 (www.praha.cz) společně s podrobnými informacemi o jednotlivých novelách živnostenského zákona.

 

Další změny živnostenského zákona

Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzické osoby se rozšířily o povinnost prokázat skutečnost, že FO (pokud na území ČR podniká nebo podnikala) nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění (dokládá se čestným prohlášením, které je součástí jednotného formuláře).

Odpovědný zástupce se neustanovuje u právnických osob u živností ohlašovacích, kde není vyžadováno splnění zvláštních podmínek provozování živnosti dle § 7 – volné živnosti.

V § 31 odst. 4 se na konci odstavce doplňuje věta a nyní zní: Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.

§ 31, odst. 12 zní: Přerušení provozování živnosti na dobu delší než šest měsíců je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Provozování živnosti lze přerušit vždy nejdéle na dobu 2 let. Živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

§ 31, odst. 13 zní: Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle odstavce 12, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

V § 46 dochází k další změně, a to: v odstavci 1, písmeno e) Fyzická osoba připojí k ohlášení doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5, odst. 2), nebo k objektu nebo prostorám, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí, v odstavci 2, písmeno d) a e) Právnická osoba připojí k ohlášení doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo (v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby), není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí.

Pokud podnikatel (který podniká nebo podnikal) od 1. 8. 2006 zároveň s ohlášením živnosti (žádostí o koncesi) nepředloží doklad o tom, že nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky a nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vyžádá si tato potvrzení živnostenský úřad u příslušných orgánů. Totéž platí u výpisu z rejstříku trestů (je-li zákonem požadován).

Pokud si živnostenský úřad vyžádá u příslušného orgánu státní správy nebo od Rejstříku trestů potvrzení nebo jiný doklad potřebný k ohlášení živnosti, neběží lhůta pro vydání živnostenského listu. Tato lhůta neběží ode dne odeslání vyžádání do dne doručení potvrzení nebo jiného dokladu od tohoto orgánu státní správy. O této skutečnosti živnostenský úřad informuje podnikatele bez zbytečného odkladu.

Mgr. Drahoslava Hánová,
vedoucí živnostenského odboru

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout