(str. 3) Vyhlášeny granty v oblasti kultury

Rada městské části Praha 2 schválila na svém zasedání 23. ledna 2007 vyhlášení grantových programů v oblasti kultury na období roku 2007 a I. čtvrtletí roku 2008. Zájemci o grant mají možnost přihlásit své projekty nejpozději do 21. února 2007.

Pro zmíněné období byla vyhlášena tato obecná témata: podpora uměleckých projektů divadel, hudebních a tanečních souborů působících na území městské části Praha 2; podpora výstavní činnosti galerií a muzeí působících v městské části Praha 2; podpora amatérské umělecké činnosti v městské části Praha 2; podpora ediční činnosti s obsahovou vazbou na městskou část Praha 2; podpora ostatních uměleckých a kulturních aktivit obohacujících kulturní život na území městské části Praha 2, příp. zaměřených na kulturní rozvoj a prezentaci městské části Praha 2; podpora projektů a činnosti organizací či spolků, které přispívají k oživení a rozvoji kultivované zájmové činnosti občanů na území Praha 2.

Zájemci o grant mohou také předkládat projekty se specifickým zaměřením: připomínka historického výročí, historické události, významného dne s vazbou na území městské části Praha 2; připomínka osobnosti, jejíž život či dílo je spojeno s Prahou 2; publikace o Praze 2 – publikace o historii i současnosti území, o kulturních a technických památkách na území MČ Praha 2, turistický průvodce, průvodce po pamětihodnostech nebo podobné dílo; kulturní nebo společenská akce se zaměřením na střední a starší generaci; kulturní nebo společenská akce pro zdravotně postižené; usnadnění přístupu ke kultuře odstraňováním informačních bariér, usnadnění komunikace mezi postiženými navzájem a postiženými a zdravými občany.

Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách www.praha2.cz, rubrika práv. osoba, fyz. osoba a v informační kanceláři Úřadu MČ Praha 2, náměstí Míru 20, tel.: 236 044 246, infocentrum@p2.mepnet.cz. Tamtéž mohou zájemci získat podrobnější informace.

Žádost o grant spolu s projektem přijímá podatelna Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 20 do středy 21. 2. 2007 do 12:00 v zalepené obálce opatřené nápisem „N e o t v í r a t – granty pro oblast kultury“. V případě zaslání poštou je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum poštovního razítka, nejpozději 21. 2. 2007.

Dotazy zodpoví PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starosty, tel.: 236 044 282, 236 044 118, 222 518 766 (slavikovaj@p2.mepnet.cz), příp. Eliška Zemanová, tel.: 236 044 264 (zemanovae@p2.mepnet.cz).

len

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout