Dotazy a odpovědi – výzva provozovateli vozidla


Často se ptáte na postup při vyřizování pokut za špatné parkování.
Přinášíme odpovědi na nejběžnější dotazy.Co je výzva provozovateli vozidla?

Celý název je „Výzva provozovateli vozidla k úhradě určené částky“. Zaslání výzvy provozovateli vozidla k úhradě určené částky je úkon správního orgánu, kterým se provozovatel vozidla vyzývá k tomu, aby v zákonné lhůtě (do 15 dnů ode dne doručení výzvy) zaplatil částku určenou tímto správním orgánem za přestupek podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Pokud je určená částka v zákonné lhůtě uhrazena, správní orgán již ve věci nemůže pokračovat v šetření přestupku, tj. nemůže zjišťovat totožnost řidiče vozidla a vést proti němu řízení ani zahájit řízení proti provozovateli vozidla v případě nezjištění totožnosti řidiče, a je povinen věc odložit.

Zaplatil jsem určenou částku až po lhůtě. Mohu ještě zaplatit po lhůtě?

Pokud provozovatel vozidla nezaplatí určenou částku ve stanovené lhůtě, protože mu v tom zabránily závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění, přičemž určenou částku má v úmyslu zaplatit, je nutné, aby požádal písemně nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) o prominutí zmeškání úkonu, spolu s uvedením důvodu žádosti. Následně bude správním orgánem vyrozuměn o dalším postupu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné i osobně na pracovišti správního orgánu (po předchozí telefonické domluvě s příslušným referentem).

Pracoviště a návštěvní hodiny pro veřejnost.

Pracoviště oddělení přestupků, na kterém se projednávají přestupky spáchané porušením režimu v zónách placeného stání, se nachází mimo hlavní budovu Úřadu městské části Praha 2, a to v Praze 2 náměstí Míru 227/14. Návštěvní hodiny pracoviště jsou:

Po 08:00–12:00

13:00–17:30

Út 07:30–12:00

13:00–16:00

St 08:00–12:00

13:00–17:30

Čt 07:30–12:00

13:00–16:00

Pá 07:30–13:30

 

V případě nezbytného osobního jednání s příslušným pracovníkem doporučujeme domluvit si individuální termín telefonicky nebo e-mailem (kontakty přímo na pracovníky jsou k dispozici, kontakt na pracovníka je uveden i na výzvě k úhradě určené částky).

Zaslal jsem do špatné banky (například kód banky 8000 místo 0800).

Pokud ještě neuplynula 15denní lhůta pro zaplacení, je možno zaplatit znovu. Jestliže již uplynula, vyčkejte na další krok správního orgánu. V důvodných případech požádejte o prominutí zmeškání úkonu – viz odpověď „Zaplatil jsem určenou částku po lhůtě. Mohu ještě zaplatit po lhůtě?“.

Když zaplatím, budu mít záznam v kartě řidiče?

V případě zaplacení určené částky nejsou připisovány žádné body do bodového hodnocení řidiče, neboť se nejedná o správní trest za přestupek řidiče, ale o správní trest za přestupek provozovatele vozidla. Uvedený přestupek se nezapisuje do žádné evidence.

Jakým způsobem mohu zaplatit?

  a)  Bezhotovostní platbou na číslo účtu 27-2940442/0800, Česká spořitelna, a. s., variabilní symbol je generován individuálně a při platbě je nutné ho uvést.

  b)  Poštovní poukázkou  typu A na číslo účtu 27-2940442/0800, Česká spořitelna, a. s., variabilní symbol je generován individuálně a při platbě je nutné ho uvést.

  c)  V hotovosti s výše uvedenými údaji pro bezhotovostní platbu, tj. s předložením výzvy k úhradě na pokladně Úřadu městské části Praha 2, náměstí Míru 600/20 – vchod z ulice Jugoslávská 20 v návštěvních hodinách pro veřejnost.

Všechny potřebné údaje pro platební styk jsou výrazně uvedeny na výzvě k úhradě určené částky.

Důležitost variabilního symbolu.

Pokud je určená částka uhrazena v zákonné lhůtě na správný účet a identifikovatelný plátce je totožný s provozovatelem, uvedeným ve výzvě, bude uhrazená částka ručně přiřazena k příslušnému případu, i když nebyl variabilní symbol uveden nebo byl uveden chybně. Takovou platbu bude zpravidla možno akceptovat také v případě, že je ve zprávě pro příjemce uvedena správná registrační značka vozidla, která však nesmí figurovat ve více případech se stejnou výší určené částky. Pokud nebude možno pro chybějící údaje platbu přiřadit k příslušnému případu, bude vrácena zpět na účet plátce, popř. u plateb složenkou zaslána zpět jejímu plátci. Správným vyplněním variabilního symbolu předejdete případným komplikacím.

Nemohl jsem si vyzvednout zásilku na poště (provozovatel např. v cizině).

Po deseti dnech od uložení je zásilka vhozena do schránky, přičemž desátým dnem od vyrozumění o uložení se považuje zásilka za doručenou a ode dne následujícího se počítá lhůta 15 dní na zaplacení tak, aby nejpozději 15. dne byly peníze na účtu správního orgánu.

Je nutno požádat písemně nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) o prominutí zmeškání úkonu spolu s uvedením důvodu žádosti.

Požádal jsem o prominutí zmeškání lhůty, zaplatil, a platba se mi vrátila opět zpátky. Co mám dělat?

Bylo skutečně řádně zaplaceno na správný účet se správným variabilním symbolem? Pokud ano, kontaktujte telefonicky příslušného referenta.

Jsem držitelem průkazu ZTP (ZTP/P). Mohu parkovat kdekoliv v zóně placeného stání?

Vzhledem k častým dotazům v souvislosti s výzvami provozovateli vozidla k úhradě určené částky upozorňujeme držitele průkazu ZTP (ZTP/P) s parkovacím průkazem (parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou), že tyto průkazy opravňují k zastavení a stání pouze na sdružených vyhrazených stání pro ZTP, nikoliv k bezplatnému parkování v modré nebo fialové ZPS.

Při používaném způsobu monitoringu dodržování režimu ZPS (projíždějící vozidlo porovnává registrační značky s databází platných parkovacích oprávnění) je zcela irelevantní, zda je parkovací průkaz umístěn za čelním sklem vozidla či nikoliv, neboť skenovací vozidlo umístění či neumístění parkovacího průkazu u vozidla zaparkovaného v ZPS nevyhodnocuje, tj. parkování vozidla bez platného parkovacího oprávnění v ZPS je vždy vyhodnoceno jako neoprávněné a posléze oznámeno jako přestupek.

Nenapsal jsem registrační značku do zprávy pro příjemce při placení určené částky.

Nejedná se o závažnou chybu, důležité je hlavně číslo účtu, kód banky a variabilní symbol. 

Nechci určenou částku uhradit a chci sdělit řidiče vozidla.

Jedná se o podání ve smyslu správního řádu, které lze učinit pouze písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky (s pomocí zaručeného elektronického podpisu). Popřípadě faxem nebo elektronicky bez el. podpisu, toto podání ale musí být do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu, nebo elektronicky s využitím zaručeného el. podpisu. Pokud není doplněno, k takovému podání se nepřihlíží. 

Neuhradil jsem určenou částku a ani nesdělil totožnost řidiče.

Pokud provozovatel vozidla neuhradí určenou částku a ani nesdělí řidiče vozidla, správní orgán učiní nezbytné kroky ke zjištění pachatele – řidiče vozidla – sám (např. předvoláním provozovatele k podání vysvětlení). Pokud správní orgán šetřením totožnost řidiče nezjistí, věc je v části týkající se řidiče odložena a správní orgán dál povede řízení o přestupku s provozovatelem vozidla (provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 zákona o silničním provozu nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem o silničním provozu). V případě prokázání přestupku provozovateli vozidla se provozovateli uloží pokuta od 1500 do 2500 Kč.

Chci se podívat na fotodokumentaci k přestupku, který byl vozidlem spáchán.

Je nutné kontaktovat příslušného referenta telefonicky nebo e-mailem a domluvit si termín návštěvy.

Chci zaslat předmětnou fotodokumentaci k přestupku.

Fotodokumentace k předmětnému přestupku se automaticky nezasílá, na základě domluvy s příslušným referentem je ale možnost do ní nahlédnout a pořídit si kopii. 

Vozidlo v době spáchání přestupku již změnilo majitele, vozidlo jsem prodal jiné osobě.

Zaslat ke spisové značce předmětné výzvy kopii technického průkazu osvědčující uvedenou skutečnost. V případě, že kopie není k dispozici, oznámit tuto skutečnost písemně správnímu orgánu.

Vozidlo je provozováno autopůjčovnou a nájemce již odcestoval mimo území České republiky.

Nutno správnímu orgánu sdělit údaje o totožnosti vypůjčitele, aby mu bylo možno doručovat písemnosti. Pokud se však nezjistí skutečnosti, odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti určité osobě, správní orgán věc přestupku řidiče odloží a zahájí řízení o přestupku provozovatele vozidla. Ten pak může případně uloženou sankci na podkladě výpůjční smlouvy, uzavřené s cizozemským řidičem, vymáhat v občanskoprávním řízeni.

Vozidlo je prodáno, ale je stále v převodu, takže v registru vozidel jsem jako provozovatel dosud zapsán já, nikoliv kupující.

Podle § 2 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích je „provozovatel vozidla vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu“ (zvláštním předpisem je zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve kterém je provozovatel definován obdobně). Je zde tedy zákonem daná odpovědnost toho, kdo je ke dni spáchání přestupku zapsán jako provozovatel vozidla v registru silničních vozidel, nikoliv nového vlastníka, na kterého dosud nebylo vozidlo jako na provozovatele v registru silničních vozidel zapsáno.

Původní provozovatel se však odpovědnosti za přestupek může zprostit v případě, že prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel (§ 125 f, odst. 6 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích).

Lhůta 15 dnů se počítá od doručení písemnosti, nebo až ode dne následujícího?

Pro počítání lhůt se užívá ustanovení § 40 správního řádu – lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení. V patnáctý den této lhůty však musí být platba již připsaná na účet správního orgánu, jinak se platba dle zákona musí vrátit plátci.

Přestupek jsem vyřešil příkazem na místě s Policií ČR nebo s Městskou policií hl. m. Prahy a přesto jsem obdržel výzvu.

Je třeba písemně tuto skutečnost oznámit správnímu orgánu, popř. doložit kopii příkazového bloku.

Stačí poslat e-mail bez elektronického podpisu?

Správní řád vyžaduje k podání učiněnému elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu potvrzení nebo doplnění do pěti dnů písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Vzhledem k tomu, že údaje o totožnosti řidiče, sdělované provozovatelem, nejsou listinným důkazem, ale pouze informativním vodítkem pro další šetření správního orgánu k osobě, která přestupek mohla spáchat, elektronický podpis není v těchto případech striktně vyžadován. Tazatel se ale v případě takto vedené komunikace nemůže dožadovat sdělení konkrétních údajů k přestupku, nebo se nemůže zprostit případné odpovědnosti za přestupek provozovatele vozidla, pokud nebude konkrétní osobě prokázáno spáchání přestupku.

Dva stejné oznámené přestupky (tentýž den, místo a blízký, popř. stejný čas) – duplicita.

Výjimečně může k takovému případu dojít (např. přestupek byl zjištěn a oznámen nezávisle na sobě policisty nebo strážníky z různých útvarů); je třeba uhradit pouze jednu určenou částku v zákonné lhůtě a tuto skutečnost bezodkladně písemně sdělit správnímu orgánu s uvedením obou spisových značek nebo jednacích čísel. Duplicitní oznámení bude následně odloženo.