Problematika hluku

Nadměrný hluk je obdobně jako znečištění ovzduší jedním z nejzávažnějších faktorů působících negativně na zdravotní stav obyvatel ve velkých městech. Hlavním zdrojem hluku v městském prostředí je automobilová doprava.

Ke zvýšení hlukové zátěže přispívá intenzita dopravy i stav povrchu vozovek. Na nejrušnějších komunikacích v Praze dosahují ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní době hodnot téměř 80 dB.

Z provedených hlukových každoročních sčítání vyplývá, že v letech 2008 a 2009 došlo k pozastavení nárůstu intenzit, které byly od roku 1990 zaznamenávány, a v následujících letech došlo k mírnému poklesu intenzit automobilové dopravy.

V případě rozsáhlejšího území, kde se hladina hluku mění místo od místa, se pro podrobný popis hlukové zátěže v prostředí využívají hlukové mapy. Zpracování hlukových map nevychází z konkrétních bodových měření, ale z modelových výpočtů.

V hlavním městě Praze se hluková mapa aktualizuje pravidelně nejvýše po pěti letech od roku 1976. Poslední aktualizace hlukové mapy automobilové dopravy proběhla z údajů z roku 2010 a následná aktualizace by měla proběhnout v roce 2017.

Přijetím Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/49/EC o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí vyplynula pro hl. m. Prahu povinnost vytvářet akční plány snižování hluku.

Do české právní úpravy byla problematika zapracována v roce 2006 v novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Východiskem pro tvorbu akčních plánů snižování hluku v dané oblasti jsou strategické hlukové mapy.

 

Odkazy na webové stránky s informacemi z oblasti životního prostředí včetně hluku:

http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa