Kam s ním? Ano, řeč je o odpadu

Ano, řeč je o odpadu. Třídíme odpad, ale třídíme ho správně? Ukládáme ho správně na určená místa? Chováme se zodpovědně? Umíme efektivně využít celou kapacitu nádob na tříděný odpad? Je třeba si přiznat, že nepořádek kolem nádob na tříděný odpad nevzniká sám od sebe. Odkládáme ho tam my, lidé. Obyvatelé i živnostníci Prahy 2.

Současná situace

Jak ovlivňuje souběh protikoronavirových opatření, home office, nákup on-line a další okolnosti objem obalů a odpadů? A co nákup vánočních dárků? Jak na situaci reaguje radnice Prahy 2?

Víme už, že odpad jako takový roste. Z Mapy odpadového hospodářství Prahy 2 lze jednoduše zjistit, kde konkrétně jsou v Praze 2 umístěny nádoby na tříděný odpad. Na mapě již však chybí dvě stanoviště, která jsme museli zrušit. Snížení počtu míst na třídění odpadu totiž požadoval Magistrát hlavního města Prahy e-mailem poslaným na městské části 1–22 dne 12. října 2020. Celý text e-mailu je ZDE.
Z dopisu je patrné, že Praha 2 byla postavena před nevyhnutelnou volbu. Po konzultaci s Komwagem padlo rozhodnutí  pro zrušení stanoviště na Rašínově nábřeží u přístupové cesty na Vyšehrad (což byl důvod požadavku na jeho přemístění), a stanoviště na náměstí Jiřího  z Poděbrad, které bylo velmi často zneužíváno živnostníky a u nádob se tvořily opakovaně černé skládky.

Zneužívání nádob na tříděný odpad ze strany živnostníků bývají ostatně častým předmětem stížností obyvatel. Kontejnery přeplňují někteří živnostníci a firmy, které mají nedostatečné nádoby na tříděný odpad nebo žádné nádoby nevlastní. V takovém případě jim může správní orgán za porušení povinností, vyplývající ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v přestupkovém řízení udělit pokutu až do výše 300.000,- Kč.

Systém nakládání a hospodaření s odpady není hlavním městem Prahou svěřen jednotlivým městským částem, ty se sice mohou k problematice vyjadřovat, požadovat změny, nikoli však o věcech rozhodovat.

Magistrát hl. m. Prahy hradí Komwagu úklid stanovišť nádob na tříděný odpad, a to dvakrát denně, a na nejvíce problémových místech třikrát denně. Městská část doplňuje tento úklid sběrem černých skládek, který financuje ze svého rozpočtu. Od října se v Praze 2 zvýšila četnost kontrol jednotlivých stanovišť a také likvidace černých skládek. Na základě těchto kontrol pak zdejší odbor životního prostředí přijímá další potřebná opatření. 

Jedním z posledních takových opatření byla žádost městské části Praha 2 o navýšení četnosti vývozu nádob na plast a papír u stanovišť s nádobami Reflex. Týká se to stanovišť Třebízského 2, Kladská 17 (roh Korunní), Slovenská 9, Vinohradská 38 a Francouzská 17 (roh Sázavská). Budou-li žádosti Magistrátem hl. m. Prahy schváleny, dojde k navýšení četnosti svozu od 1. ledna 2021 (nádoby se místo 4 x týdně budou vyvážet 5 x týdně).

Množství komunálního odpadu, které vyprodukují jednotlivé domácnosti, v celé České republice postupně roste. Tento trend je patrný i z materiálu na webových stránkách Ministerstva pro životní prostředí. Zde je ke stažení soubor Produkce a nakládání v roce 2019, který shrnuje v tabulce produkci odpadů v letech 2009–2019. Komunální odpad za posledních deset let podle těchto údajů vzrostl o 555 000 tun. V roce 2019 to bylo 5 879 000 tun. Znamená to, že v průměru každý občan vyprodukoval za rok téměř 588 kg odpadu.

Následující tabulka ukazuje, kolik tun odpadu vyprodukovali občané Prahy 2 v roce 2019

 

Odpad

Množství [t]

2019

Papír a lepenka

871,7

Sklo bílé

180,6

Sklo barevné

1 003,3

Plasty

712,3

Kompozitní obaly

28,1

Kovové obaly

8,5

Bioodpad

4,2

Směsný komunální odpad

10 414,2

Jedlý olej a tuk

0,6

Odpady vyprodukované občany MČ Praha 2 za rok 2019 (Zdroj: Komwag)

Praha 2_2019
 

 

Víte, že nádoby na tříděný odpad nemusí být umístěny jen na veřejných místech?

Každý majitel nemovitosti o ně může požádat a umístit je na chodbě domu nebo ve dvoře, aby se daly vyvážet. Veřejná stanoviště pak mohou být méně využívána..

Nádoby na odpad, vč. obsluhy a likvidace odpadu, jsou hrazeny hlavním městem Prahou. Stejně tak nově je od 1. 1. 2020 zajištěna úhrada přistavení nádob ke svozu, pokud ho majitel domu bude požadovat.

To znamená, že umístění nádob na tříděný odpad do domu je pro vlastníka nemovitosti od 1. 1. 2020 zcela zdarma!

Podmínkou získání těchto nádob je:

1) nádoby musí být umístěny ve vnitřním vybavení domu (chodba, sklep, průjezd, dvůr apod.)

2) jsou určeny pouze obyvatelům domu (ne pro provozovny a živnosti, pokud v domě jsou)

3) žádat o nádoby může vlastník domu nebo jím pověřený správce

Máte-li zájem o tuto službu a jste vlastník nebo správce domu, obraťte se na Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2, a to:

1) telefonicky na bezplatnou Infolinku Ulice Prahy 2 – 800 879 222

2) e-mailem infolinka@praha2.cz, do předmětu napište „VNITŘNÍ SEPARACE 2020“

3) přes kontaktní formulář na www.cistadvojka.cz, do předmětu napište „VNITŘNÍ SEPARACE 2020“

4) písemně na adresu úřadu ÚMČ Praha 2, Odbor životního prostředí, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2

5) formulář „Žádost o nové domovní stanoviště nádob na tříděný odpad“ je ke stažení na webových stránkách ÚMČ Praha 2 http://urad.praha2.cz/Odbor-zivotniho-prostredi-1

Všem majitelům domů, kteří se na odbor životního prostředí obrátí, poskytne odbor bližší informace k vyřizování žádostí.


Třídíte správně odpad?
Chováte se zodpovědně? Umíte efektivně využít celou kapacitu nádob na tříděný odpad?

Podzemní kontejnery mají 3 mpro každý druh odpadu. Jsou vyváženy v pravidelných termínech tak, jak je stanoveno ve smlouvě s Konsorciem Pražské odpady 2016–2025, kde je akciová společnost Komwag částečným dodavatelem služeb. Kontejner je většinou bohužel ucpaný ve vhozovém otvoru NESPRÁVNÝM ZPŮSOBEM VKLÁDÁNÍ ODPADU.

průřez

Stejná situace je i u nových nadzemních nádob se spodním výsypem  typu Reflex, které mají podobné vhozové otvory jako podzemní kontejnery. Objem nádob je 2150 l.

Úprava odpadu před jeho odložením do všech typů kontejnerů JE NUTNÁ u všech druhů odpadů (kartony, plastové lahve, kovové obaly atd.). Snáze se do nádob vejdou a netvoří se skládky v okolí z tašek s plastovými lahvemi, plechovkami od nápojů a dnes nejvíce z prázdných kartonových krabic.


Pomocník v třídění odpadů - aplikace Třídění odpadu v Praze 2

třídíme


Každoroční problematika období vánoc - likvidace oleje ze smažení a odkládání vánočních stromků


Svoz v období svátků

Komwag v období 23. 12. 2020 až 6. 1. 2021 sváží odpad v Praze 2 podle standardních harmonogramů, svoz 1. ledna 2021 není posunut. Konsorcium Pražské odpady 2016–2025 (Pražské služby a svozová firma AVE CZ) zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole (částečně v Praze 2 – Komwag je dodavatelem pro AVE CZ). Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2020 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat podle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Kvůli větší zátěži na separačních místech budou svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu.
U tříděného odpadu budou v kritických oblastech posíleny svozy v období 23. 12. až 31. 12. 2020, jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových plánů.

Svoz směsného odpadu:
23.–31. 12. 2020 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2021 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1.–6. 1. 2021 bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:
23.–31. 12. 2020 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23.– 31. 12. 2020 v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu
1. 1. 2021 Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1.–6. 1. 2021 bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Kam s vánočním stromkem?

Nejlepší způsob, jak dát stromek do odpadu, je umístění u sběrných nádob pro tříděný odpad. Rozhodně je nedávejte do popelnic pro smíšený odpad, kam nepatří, a navíc zaberou moc místa. Máte-li popelnice ve dvoře, odneste stromek na nejbližší místo pro tříděný odpad a tam jej odložte.
Nejvhodnější je stromky vyhazovat den před odvozem komunálního odpadu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Co s použitým olejem?

Olej použitý v domácnosti při přípravě svátečních jídel je správné slít do plastové lahve a vhodit na nádoby s hnědým víkem.


NIKDY olej nevylévejte do odpadu na toaletě nebo dřezu!

Co s použitým olejem? Slít do pet lahve a odevzdat.

Na území městské části Praha 2 jsou umístěny nádoby na sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností. Projekt programu Čistá dvojka, který radnice Prahy 2 úspěšně provozuje již několik let v zájmu zkvalitnění životního prostředí, má napomoci snížit zatížení kanalizace oleji a odevzdat je k dalšímu zpracování.

Černé nádoby s hnědým víkem jsou zřetelně označeny polepem s návodem. Jsou uzamčeny, aby se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu, ale také manipulaci s obsahem. Umístěny jsou na dvaceti stanovištích:

popelnice
Pod Slovany – Plavecká (Nové Město) 

Fügnerovo náměstí 5 (Nové Město)

Václavská 20 (Nové Město)

Na Slupi 12 (Nové Město)

Sekaninova 30 (Nusle)

Slavojova u parku (Nusle)

Jaromírova 65 (Nusle)

Neklanova 27 (Vyšehrad)

Vratislavova 16 (Vyšehrad)

Sázavská 13 (Vinohrady)

Vinohradská 38 (Vinohrady)

Londýnská – Záhřebská (Vinohrady)

Polská 4 (Vinohrady)

Krkonošská 2 (Vinohrady)

Římská 10 naproti (Vinohrady)

Jana Masaryka 14 (Vinohrady)

Belgická 21 (Vinohrady)

Bělehradská 22 (Vinohrady)

Bělehradská 47 (Vinohrady)

U Kanálky 8 (Vinohrady)Jak tedy správně postupovat?

Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a ty následně odnést do speciálně označených nádob! Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!

Jak se využívají použité oleje a tuky? Sebraný odpad je využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina i přes svou již sníženou kvalitu v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel a zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie. Zdroj: www.vikinggroup.cz


Více informací a pokyny k akci obdržíte na bezplatné Infolince Ulice Prahy 2 – 800 879 222, infolinka@praha2.cz
Technické zajištění projektu: Komwag, podnik údržby a čistoty města, a. s., tel. 236 040 000, komwag@komwag.cz

http://www.cistadvojka.cz/

Zveřejněno: 21.12.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout