Obvodní rada se od uzávěrky minulého čísla

Novin Prahy 2 sešla čtyřikrát. Přijala celkem 65 usnesení. Z tohoto počtu se celkem 24 usnesení týkalo přidělování bytů a prodlužování nájemních smluv.
Obvodní rada prodloužila nájemní smlouvy čtyřem policistům sloužícím na území městské části. Celkem osmnáct usnesení se týkalo majetku svěřeného městské části. Všechna usnesení jsou k dispozici na Internetu, aktuální na úřední desce.
16. zasedání – 26. srpna
- usnesení k novele vyhl. HMP č. 27/1998, kterou se vydává tržní řád
- usnesení k novému znění vývěsky na nájem bytu obce
- usnesení k záměru řešení problematiky domu Na Slupi 8/434, P-2 (OR vyslovila souhlas se záměrem získat informace o možné koupi tohoto bytového domu, uložila zajistit vypracování znaleckého posudku (cenového odhadu) k této nemovitosti)
- usnesení k pravidlům financování škol a šk. zařízení
- informace k zalévání ploch zeleně na území Prahy 2
17. zasedání – 2. září
- OR projednávala a odročila návrh usnesení k útlumovému režimu ZŠ na obvodě Prahy 2
- usnesení k připomínkám městské části k návrhu koncepce bytové politiky hl. m. Prahy
- usnesení k pronájmu prostorů Grőbeho vily taneční a pěvecké konzervatoři
- usnesení k přidělení grantu Pražské organizaci vozíčkářů
- usnesení k použití plošné dotace na protidrogovou politiku
18. zasedání – 16. září
- usnesení k prodeji vánočních ryb (ke způsobu výběru uchazečů o tržní místa)
- usnesení k návrhu vyhl. Hl. m. Prahy o pohybu psů na veřejně přístupných místech (OR vyslovila souhlas s připomínkou k návrhu vyhlášky HMP)
- usnesení k Ceníku služeb Obvodního ústavu sociálních služeb Praha 2
- usnesení k přiznání mimořádných odměn ředitelkám rozpočtových organizací zřízených m. č. Praha 2
- usnesení k záměru vypsat výběrové řízení na provozovatele lékařské služby první pomoci
- usnesení k realizaci zdravotně preventivního programu „Hemokult 99“
- usnesení k obchodní veřejné soutěži na pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti (OR vybrala vítěze veřejné obchodní soutěže na pojištění majetku)
- usnesení k rekonstrukci budovy Obvodního úřadu (OR vyslovila souhlas se zadáním veřejné zakázky na vypracování projektu vybudování informačního střediska a podatelny)
19. zasedání - 30. září
- usnesení ke snížení a prominutí místních poplatků za užívání veřejného prostranství
- usnesení k přesunu finančních prostředků na péči o parky
- usnesení k výběru dodavatele stavebních prací na objektu Jana Masaryka 38, Praha 2
- OR vzala na vědomí jmenování RNDr. Václava Větvičky odborným poradcem pro správu zeleně.

Alan Hopp, radní za ODS

Zveřejněno: 03.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout