Odprodej spoluvlastnických podílů bytů

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
1. nabízí odprodej spoluvlastnického podílu id. 1/2 domu čp. 72 v Praze 2, Rubešova 9 s id. 1/2 pozemku p. č. 441 o výměře 584 m2.
Dům čp. 72 v Praze 2, Rubešova 9 je nárožním domem ulic Rubešovy a Římské. Dům je podsklepený s pěti nadzemními podlažími a celkem 18 byty. Vzhledem k tomu, že dřevěné konstrukce objektu Rubešova 9 jsou napadeny dřevokaznou houbou a jsou v nebezpečí totální destrukce, byl celý objekt vyklizen.
Nabídku s uvedením závazné výše kupní ceny doručte v zalepené obálce do podatelny ÚMČ Praha 2, Karlovo nám. 8. Uzávěrka přijetí nabídek je 30. 7. 2004 ve 12:00.
Na obálce zřetelně vyznačte: „Prodej spoluvlastnického podílu domu Rubešova 72/9, Praha 2 – NEOTVÍRAT !“

2. nabízí odprodej spoluvlastnického podílu id. 27/112 domu čp. 816 v Praze 2, Budečská 4 s id. 27/112 pozemku p. č. 1715 o výměře 448 m2.
Jde o řadový bytový dům v uliční zástavbě v Budečské ulici v Praze 2 poblíž křižovatky s ul. Francouzskou. Dům je podsklepený s nestejnou úrovní podzemního podlaží. Nadzemních podlaží domu je šest. Ve dvoře je na zvýšené části podzemí vybudován atelier. Celý dům (byty i nebytové prostory) je pronajatý.
Nabídku s uvedením závazné výše kupní ceny doručte v zalepené obálce do podatelny Úřadu městské části Praha 2, Praha 2, Karlovo nám. 8. Uzávěrka přijetí nabídek je 31. 8. 2004 ve 12:00.
Na obálce zřetelně vyznačte: „Prodej spoluvlastnického podílu domu Budečská 816/4, Praha 2 – NEOTVÍRAT !“

POZNÁMKA: Podrobné informace na úřední desce ÚMČ, Karlovo nám. 8, na www.praha 2.cz nebo v informační kanceláři ÚMČ, Karlovo nám. 8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky nebo výběrové řízení zrušit.

Zveřejněno: 10.06.2004 – support@publix.cz
Vytisknout