Pravidla pro podávání plošné inzerce do Novin Prahy 2

 • Rada MČ Praha 2 schválila  pravidelné uveřejňování pouze plošné inzerce (nikoliv řádkové), a to v rozsahu nepřesahující 2 strany periodika.
 • Redakční rada doporučila plošné inzeráty uveřejňovat na stranách 10 a 11.
 • Noviny Prahy 2 jsou určeny především obyvatelům městské části Praha 2, proto by měly uveřejněné inzeráty cíleně a přednostně informovat čtenáře o nabídkách na území MČ Praha 2 nebo které by mohly být také pro občany Prahy 2 přínosem.
 • Závazné objednávky inzerce jsou přijímány pouze v originální podobě, tj. při osobním jednání, a to vždy do 15. dne běžného měsíce. Formulář objednávky inzerce viz. Ceník inzerce v Novinách Prahy 2.
 • Inzeráty je nutné dodat v elektronické podobě. Inzeráty nejsou v redakci Novin Prahy 2 upravovány, je nutné jejich dodání tzv. na klíč.
 • Inzerce je rezervována teprve po zaplacení. Zaplatit lze v pokladně Úřadu MČ Praha 2 ihned po podání objednávky nebo bezhotovostním převodem nejpozději do 15. dne v měsíci předcházejícím zveřejnění.
 • Při zaplacení tří inzerátů bude poskytnuta  sleva 10 %, při zaplacení pěti inzerátů 20% sleva.
 • Uveřejněné inzeráty musí být v souladu s Kodexem reklamy, kterou zpracovala Rada pro reklamu. Kodex reklamy vychází z mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.
 • Inzerce slouží k informování veřejnosti a a měla by splňovat  etická hlediska působení na občany České republiky.
 • Inzerce uveřejněná v Novinách Prahy 2 musí být pravdivá, slušná  a čestná. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti.
 • Musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů.
 • Nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.
 • Nesmí šířit klamavé údaje.
 • Nesmí obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.
 • Nesmí zneužívat důvěru spotřebitele či nedostatku jeho zkušeností či znalostí.
 • Nesmí využívat podprahové vnímání spotřebitele.
 • Nesmí obsahovat nic, co by vedlo k násilným aktům nebo je podporovat.
 • Nesmí zneužívat předsudků a pověr.
 • Reklama nesmí obsahovat nic, co by nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů.
 • Nesmí podporovat či vychvalovat chování, poškozující životní prostředí nad společensky akceptovanou míru.

 

Noviny Prahy 2 si vyhrazují právo

 • Neuveřejňovat reklamu na alkohol, cigarety nebo jiné návykové látky (v případě reklamy na léky je nutné uveřejnit také předložený atest a doporučení konzultace s odborníky).
 • Neuveřejňovat inzeráty s jednoznačnou nabídkou sexuálních služeb.
 • Neuveřejňovat reklamy na zásilkový prodej.
 • Neuveřejňovat soukromé inzeráty typu “Práce doma – výdělek až 50 000 Kč týdně“
 • Neuveřejňovat inzerci,  která by povzbuzovala děti k tomu, aby chodily na neznámá místa nebo hovořily s neznámými lidmi
 • Neuveřejňovat žádnou reklamu na komerční produkt či službu, která by obsahovala výzvu dětem a která by jakýmkoliv způsobem naznačovala, že pokud si děti samy nekoupí produkt, nesplní nějakou povinnost. Má-li reklama zahrnovat odkaz na dětskou soutěž, sběr kuponů, nabídky prémií, tahy cen a podobné hry zaměřené na děti a mládež, musí být vhodným způsobem publikována jasná pravidla hry
 • Neuveřejňovat reklamu na loterie a jiné podobné hry.
Zveřejněno: 20.06.2011 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout