Proč se Nový domov staví?

Péče o lidi s demencí je po všech stránkách velmi náročná, zvláště v pokročilejších stadiích této nemoci. Začněme u zvýšených nákladů na zdravotní péči, materiál, léky, zajištění dalších potřebných služeb. Péče v rodině není finančně doceněná, pečující rodinní příslušníci nebo jiné osoby mají sníženou možnost výdělečné činnosti, jsou nuceni ke změně či opuštění zaměstnání. Péče o blízkého tak ovlivňuje život pečujících rodinných příslušníků. Jednak jde o vyčerpávající fyzickou a psychickou zátěž, další jsou finanční a sociální aspekty. Pečující rodinní příslušníci jsou tak skrytými oběťmi demence.

Zařízení pro demencí postižené seniory v Praze 2 chybí. „Stávající kapacita našich domovů je naprosto nedostačující. Zcela nám chybí prostředí pro dobře organizovanou péči o lidi s demencí. V poslední době se setkáváme s argumentem o povinnosti rodiny převzít na sebe veškerou péči o svého blízkého. S touto myšlenkou by jistě každý mohl souhlasit, ale z mnohaletých zkušeností vím, že dlouhodobá, a právě často celodenní péče o nemohoucího není ve většině případů možná zajistit vlastními silami rodin, a to ani se zapojením širších terénních služeb. Také proto si myslím, že plánovaná kapacita Nového domova není přehnaná, naopak z pohledu potřeb našich občanů odpovědná,“  říká ředitelka Centra sociálních služeb Praha 2 Martina Polanská.

Proč nebyla dána přednost rekonstrukci stávajících objektů anebo vybrána jiná lokalita?

Území MČ Praha 2 je památkově chráněné. Tvoří ho městská památková rezervace a městská památková zóna. Proto zde platí významná omezení týkající se případných přestaveb stávajících objektů. Městská část se v samotném prvopočátku samozřejmě analýzou stávajících objektů zabývala. Žádný z nich však nevyhověl z hlediska prostorových kapacit, dopravní dostupnosti ani požadavku zřízení zahrady s klidovou zónou a zelení.
Následnou analýzou a prověřením jiných pozemků  pro výstavbu zařízení ve vlastnictví MČ byl vyhodnocen jako nejvhodnější právě pozemek mezi ulicemi Španělská, Italská, Kunětická a Lichnická.

Není likvidace stávajícího sportoviště s historickou tradicí v rozporu s aktuálním programovým prohlášením?

Není, neboť v programovém prohlášení rady je vedle podpory pohybových aktivit dětí a rozvíjení zdravého životního stylu v oblasti sociální politiky a zdravotnictví avizováno, že bude Praha 2 nadále prosazovat sociální politiku zaměřenou na zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodněni z důvodu věku, přechodné životní nepřízně či zdravotního postižení. Dále, že sociální a zdravotní politiku bude realizovat prostřednictvím vlastních zařízení, podpory specializovaným neziskovým organizacím, opatřeními v oblasti sociálního bydlení a dalšími vhodnými způsoby. A konečně, že Praha 2 zahájí přípravu na výstavbu Domova se zvláštním režimem pro lidi se ztrátou soběstačnosti, a tím rozšíří kapacitu Centra sociálních služeb Praha 2 pro stávající pobytové a odlehčovací služby.

Bude to soukromé zařízení jen pro vyvolené?

Provozovatelem plánovaného zařízení Nový domov bude Centrum sociálních služeb Praha 2 jako organizace zřizovaná městskou částí za účelem poskytování služeb obyvatelům Prahy 2. Jedním z kritérií pro umístění do zařízení bude zcela určitě trvalý pobyt klienta v naší městské části.

Dojde k vykácení vzrostlých stromů?

V souvislosti s výstavbou domova k žádnému zbytečnému nebo celoplošnému kácení vzrostlých stromů nedojde. Vítěz výběrového řízení na zpracování architektonické studie a vypracování projektové dokumentace se musí s touto skutečností vypořádat a v maximálně možné míře stávající dřeviny do projektu zakomponovat.


Aktualizováno: 04.03.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout