Průvodce živnostenským podnikáním

Průvodce živnostenským podnikáním

Průvodce živnostenského podnikání pro české fyzické osoby
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká fyzická osoba.

Průvodce živnostenského podnikání pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční právnická osoba.

Průvodce živnostenského podnikání pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska 
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční právnická osoba.

Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (občan členského států EU, EHP a Švýcarska)
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční fyzická osoba.

Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční fyzická osoba.

Průvodce živnostenského podnikání pro české právnické osoby
Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká právnická osoba.

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele
Hlavním úkolem tohoto materiálu je začínajícím, ale i stávajícím podnikatelům, kteří hodlají zahájit nebo již provozují některou z činností, která je dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, živností, poskytnout přehledným způsobem informaci o základních požadavcích, které právní předpisy stanoví pro zahájení, ale i pro průběh živnostenského podnikání.

 

Jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona i pro základní registraci na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně.

 

Jednotné kontaktní místo

Dne 28.12.2009 nabyl účinnosti zákon č. 222/2009 S.,  o volném pohybu služeb,v platném znění,  který zjednoduší poskytování služeb na vnitřním trhu Evropské unie. Významným přínosem Zákona o volném pohybu služeb je otevření tzv. Jednotných kontaktních míst. Tato kontaktní místa zřízená při obecních živnostenských úřadech v sídle jednotlivých krajů budou sloužit českým i zahraničním poskytovatelům služeb k vyřízení veškerých nezbytných formalit souvisejících se vstupem do podnikání. Budoucí podnikatel se zde dozví nejen informace o právních předpisech v oblasti služeb ve všech členských státech EU, ale i např. informace týkající se ochrany spotřebitele, možnosti řešení případných sporů, apod. Pomocí kteréhokoliv Jednotného kontaktního místa bude také možno odeslat žádost o vydání oprávnění k poskytování služeb přímo příslušnému správnímu orgánu. Seznam Jednotných kontaktních míst v Praze - Úřad městské části Praha 1 — obecní živnostenský úřad a Úřad městské části Praha 7 — obecní živnostenský úřad

 

Více informací lze získat  na portálu  http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/podnikatelske-cinnosti-jkm/1001788/ a na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu  www.mpo.cz/jkm