Výjimky a umisťování dopravních značek

Vzhledem k množícím se žádostem o udělení výjimky, které se týkají především parkování, zásobování z chodníků a povolení umístění dopravní značky na vrata garáží, přinášíme následující informace.

Výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje ten orgán nebo vlastník pozemní komunikace, který úpravu stanovil. Nelze však zejména povolit výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

Nelze udělit výjimku z obecné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů).

  • Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu na pozemních komunikacích provedená dopravními značkami, světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo dopravními zařízeními. Jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanoví příslušný správní orgán místní úpravu provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy, kterému předchází návrh opatření obecné povahy. Návrh a opatření obecné povahy vyvěšuje příslušný správní orgán na úřední desce.

  • Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedená přenosnými dopravními značkami svislými, přechodnými dopravními značkami vodorovnými, světelnými signály a dopravními zařízeními. Jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanoví příslušný správní orgán přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy, které vyvěšuje na úřední desce.

 

Stanovení pro dopravní značky na vrata garáží

Příslušný silniční správní úřad stanoví místní a přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace pouze na pozemních komunikacích, a to na místních komunikacích po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.

Na veřejně přístupné účelové komunikaci se místní nebo přechodná úprava provozu stanoví pouze na návrh nebo se souhlasem jejího vlastníka; to neplatí, jde-li o stanovení místní nebo přechodné úpravy opatřením obecné povahy.

V bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci je zakázáno umísťovat cokoliv, co by bylo možno zaměnit s dopravní značkou, světelným a akustickým signálem, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace nebo co by mohlo snižovat jejich viditelnost, rozpoznatelnost nebo účinnost, oslňovat účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo rozptylovat jejich pozornost způsobem ovlivňujícím bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Odbor dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2