Praha 2 spustila projekt Udržitelná dvojka ud
Prostřednictvím tohoto projektu budou mít občané přehled o připravovaných, probíhajících, nebo realizovaných opatřeních v oblasti životního prostředí, adaptace na klimatické změny a energetiky. Projekt bude také podporovat aktivity zaměřené na zlepšování životního prostředí a usilovat o zapojení škol i veřejnosti do diskuze k tématu.

Hlavní motiv projektu tvoří dvě kapky, které symbolizují modrou a zelenou infrastrukturu v Praze 2. Tento motiv bude provázet celý projekt, občané se s ním budou setkávat v Novinách Prahy 2, na webu městské části, na sociálních sítích i v rámci různých doprovodných aktivit.

Městská část Praha 2 se zlepšování úrovně životního prostředí a kvality života ve veřejném prostoru věnuje dlouhodobě. Každoročně ze svého rozpočtu vyčleňuje nemalé prostředky na péči o zeleň, čistotu a úklid veřejného prostranství a také hospodaření s odpady. Sází se stromy, rekonstruují se parky, obnovují se vodní prvky, umisťují mlhoviště a buduje se síť podzemních kontejnerů na separovaný odpad.

Hlavní město Praha a druhá městská část nevyjímaje čelí v posledních dekádách extrémním projevům počasí. V důsledku probíhající klimatické změny dochází ke zvyšování průběrné roční teploty vzduchu a čím dál častějším výkyvům teplot. Období dlouhého sucha, vysokých veder se střídají s prudkými dešti. Praha 2 si zároveň uvědomuje, že je potřeba na tuto situaci včas reagovat a minimalizovat tak negativní dopady na životní prostředí.

Na základě spolupráce s ČZU vznikl ucelený koncepční materiál k dalším krokům v oblasti životního prostředí nazvaný Katalog opatření pro adaptaci na klimatické změny v podmínkách Prahy 2, který byl schválen Radou MČ Praha 2.

Dokument obsahuje konkrétní příklady zelených a modrých opatření na území Prahy 2. Obsahuje analytickou část, která popisuje celkově situaci na Praze 2 a její budoucí vývoj. Tato část bude soužit politikům a úředníkům, jako podklad pro rozhodování, ale také pomůže jako podklad pro získávání dotačních prostředků z evropských i národních zdrojů na boj se suchem a klimatickou změnou.

V současné chvíli je např. již ve stavební fázi projekt vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu v Riegrových sadech v rámci rekonstrukce objektu zázemí zahradníků, což je projekt spadající do tzv. modrých opatření.Projekt řeší hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, resp. reaguje na aktuálně neexistující infrastrukturu k zadržení dešťové vody k dalšímu využití a přímý odtok dešťové vody do kanalizace.

Vybudováním nádrží (akumulační a retenční) se podpoří retence vody a zpomalí odtok dešťové vody při extrémních klimatických jevech (přívalové srážky střídané dlouhými obdobími sucha). Regulací odtoku vody zadržené při přívalových deštích v retenční nádrži dojde ke zpomalení jejího odtoku do kanalizační sítě. Voda zadržená v akumulační nádrži bude následně využívána pro zálivku městské zeleně v Riegrových sadech. Akumulace srážkových vod může zlepšit bilanci užitkové vody v období sucha. Zpomalení odtoku vody prostřednictvím jejího zadržení v retenční nádrži a následným pozvolným vypouštěním do kanalizační sítě povede ke zmírnění přetížení kanalizační sítě. Ukončení projektu je plánováno na 31. 5. 2021. Projekt je součástí rekonstrukce zázemí zahradníků včetně kanalizační přípojky u ulice Vozová a Italská a je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 • Občané naleznou mlhoviště a mlžítka na patnácti místech

  08.06. 2021
  Městská část Praha 2 v těchto dnech obnovila provoz mlžítek na Ostrčilově, Palackého a Tylově náměstí, a na Výtoni. V jedné z nejzelenějších městských částí se tak Pražané i další návštěvníci mohou v parných dnech osvěžit hned na patnácti místech.
 • Pozvánka na výstavu Udržitelná Praha

  21.05. 2021
  Zajímá vás výstava o budoucnosti zelené Prahy? Přijďte se podívat na připravované projekty, které přinášejí do jednotlivých lokalit metropole více zelené architektury pomáhající rozvoji přírody a zachování přírodních zdrojů.
 • Praha 2 už zná vítěze architektonické soutěže o revitalizaci území kolem Novoměstských hradeb

  26.05. 2021
  V konkurenci osmi soutěžních návrhů zvítězil návrh architektů Miroslava Cikána a Pavly Melkové z ateliéru MCA. U vítězného návrhu ocenila porota především citlivou práci s charakterem místa a kompozici jednotlivých objektů a prostranství. Návrh počítá také s efektivním hospodařením s dešťovou vodou.
 • Dobíjecí stanice na Ostrčilově náměstí už slouží veřejnosti

  21.05. 2021
  Praha 2 rozšiřuje vlastní dobíjecí síť pro elektromobily. Kromě pěti chytrých lamp nyní zájemci v této městské části naleznou i čtyři dobíjecí stanice. Nově i v Nuslích na Ostrčilově náměstí.
 • Praha 2 letos odstraní více než 2000 m² graffiti, do programu je zapojeno přes 600 domů (vloženo video)

  07.05. 2021
  Městská část Praha 2 úspěšně pokračuje v antigraffiti programu, který realizuje už jedenáctým rokem. Během prvních tří měsíců letošního roku bylo v rámci projektu vyčištěno 57 domů, na kterých bylo odstraněno více než 319 m² graffiti. Celkově v roce 2021 plánuje odstranit více než 2000 m² graffiti.
 • Praha 2 vysadí v ulicích a parcích více než 50 nových stromů (vloženo video)

  29.04. 2021
  Praha 2 bude letos opět zelenější. Dosadbou chybějících stromů chce zkvalitňovat životní prostředí a zároveň čelit horku. Doplněním alejí zkrášlí ulice a sníží dopady dopravy na životní prostředí.
 • Praha 2 testuje systém chytrého zavlažování v parcích, ušetří za vodu i energie

  12.01. 2021
  Radnice městské části Praha 2 bude i letos pokračovat v testování systému chytrého zavlažování v parcích. Naváže tak na pilotní projekt z loňského roku v Sadech Bratří Čapků, který ukázal, že chytré zavlažování dokáže snížit spotřebu vody až o jednu čtvrtinu a šetří energie. Je to tak další konkrétní krok v rámci projektu Udržitelná dvojka, kterým se radní Prahy 2 aktivně snaží řešit důsledky klimatických změn.
 • Kam s ním? Ano, řeč je o odpadu

  30.12. 2020
  Třídíme odpad, ale třídíme ho správně? Ukládáme ho správně na určená místa? Chováme se zodpovědně? Otázky, na které zkusíme odpovědět.
 • Další krok v energetickém managementu v Praze 2

  17.12. 2020
  Radnice městské části Praha 2 se nyní může pochlubit přesným systémem měření energií, který je vybaven i hlášením poruch v případě havárií. Je to další konkrétní krok v rámci projektu Udržitelná dvojka, kterým se radní Prahy 2 aktivně snaží řešit důsledky klimatických změn.
 • V parcích Prahy 2 byly vysazeny nové stromy

  26.11. 2020
  Rada městské části Praha 2 na svém jednání 2. listopadu 2020 rozhodla o zajištění náhradní výsadby stromů v parcích na území městské části Praha 2 a související odborné pětileté péči. Společnost Gartensta Plus, s. r. o., zajistí výsadbu 27 kusů dřevin, většinou listnatých, do parků Riegrovy sady, Havlíčkovy sady, Folimanka a Lumírovy sady, čímž nahradí nuceně vykácené či poničené stromy.
 • Praha 2 pokračuje s výsadbou stromořadí (video)

  20.11. 2020
  Navzdory současnému nouzovému stavu a krizovým opatřením vlády pokračuje Praha 2 a TSK, a. s., v těchto dnech s dosadbou uličních stromořadí. Je to v pořadí již V. etapa výsadby.
 • Chytrá opatření v parku Havlíčkovy sady

  29.10. 2020
  Jedním z aktuálních projektů, který je uveden již v Katalogu opatření adaptace na klimatickou změnu, je projekt Chytrých opatření v parku Havlíčkovy sady.
 • Úprava povrchů a vegetační úpravy

  07.10. 2020
  Inspirací je projekt řešený v Kodani společností Tredje Natur, nazvaný “Climate Tile”. Standardní povrch běžné ulice byl nahrazen povrchem perforovaným, konkrétně velkoformátovou dlažbou s rastrem otvorů, které umožňují pronikání dešťové vody do podkladní vrstvy, kudy jsou svedeny do ostrůvků zeleně. Ty mají
  zároveň retenční funkci, jelikož teprve z nich přebytečná voda odtéká do dešťové kanalizace.
 • Dohoda o spolupráci v oblasti adaptace na klimatické změny měst

  29.10. 2020
  Praha 2 je uzavřeným urbánním prostorem s minimálními možnostmi nové výstavby, zato s poměrně velkou plochou zeleně, o kterou se snaží příkladně starat – vysazuje nové stromy, buduje síť podzemních kontejnerů na separovaný odpad (za podpory Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí)...
 • Studie Nuselského podmostí

  06.10. 2020
  Na řadě míst jsou veřejná prostranství pouze vyasfaltována a slouží pouze jako veřejná parkoviště, nikoli jako pobytové prostory. Zasakování dešťových srážek na takovýchto plochách není zpravidla řešeno vůbec, plochy jsou pouze spádovány do kanalizace. Příklad - plocha pod Nuselským mostem. Cílem tohoto opatření je vytvoření příjemného městského prostoru pro pobyt a pohyb pěších.